Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:166 (2009-2010)
Innlevert: 10.11.2009
Sendt: 11.11.2009
Besvart: 19.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med pågående bygging av Hardangerbrua har jeg forstått det slik at det avdekkes behov for oppgradering av Vallaviktunnelen. Dette skal være knyttet til lys/elektrostandard og nye krav til Nødnett (utstrossing av havarinisjer og snunisjer). Dersom en velger å utsette tiltakene har det både sikkerhetsmessige konsekvenser og konsekvenser for fremtidig investerings- og driftskostnader.
Kan statsråden bekrefte at nødvendige oppgraderingstiltak i Vallaviktunnelen vil bli gjennomført parallelt med tilkobling til Hard.brua?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Oppgradering av rv 7 Vallaviktunnelen er omtalt på side 4 i St.prp. nr. 2 (2005 – 2006).

I tråd med omtalen ble det satt av 7 mill. kr i handlingsprogrammet for 2006 – 2009 til oppgradering av redningskommunikasjon i tunnelen. Det ble også uttrykt ønske om oppgradering av lys og generell elektrostandard innenfor en ramme på 20 mill. kr. På det tidspunktet ble sistnevnte tiltak ikke vurdert som kritiske, og de ble derfor ikke lagt inn i handlingsprogrammet for 2006 – 2009.

Jeg har fått opplyst fra Vegdirektoratet at det i ettertid ble gjennomført en risikoanalyse av Vallaviktunnelen. På grunnlag av denne analysen ble det prioritert å etablere fire havarinisjer og en kombinert havari-/snunisje. Arbeidene er på det nærmeste gjennomført som en del av kontraktsarbeidene med tilførselsveger til Hardangerbrua. Det er satt av midler til finansiering av disse tiltakene i budsjettet for 2010.

På grunnlag av risikoanalysen, en fravikssøknad som nå er til behandling i Vegdirektoratet og påfølgende sikkerhetsgodkjenning av tunnelen, vil ytterligere nødvendige tiltak bli vurdert. Disse tiltakene vil bli gjennomført før åpningen av Hardangerbrua.

Siden type og omfang av tiltakene foreløpig ikke er besluttet, er det ikke satt av midler til disse.