Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:167 (2009-2010)
Innlevert: 11.11.2009
Sendt: 11.11.2009
Besvart: 19.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Gjennomføringen av svineinfluensavaksinen er nå svært krevende blant annet på mange helsestasjoner. I denne spesielle situasjonen kan det være vanskelig for mange kommuner å sette av nok ressurser til å gjennomføre HPV-vaksineringen på en tilfredsstillende måte. Det er grunn til stor bekymring når det flere steder i landet er kun 30 % av de som får tilbud takker ja til vaksinen.
Kan statsråden vurdere å utsette gjennomføring av HPV-vaksineringen for jenter på 7. klassetrinn til høsten 2010?

Begrunnelse

I forbindelse med innføringen av tilbud om HPV-vaksine forutsatte Stortinget at helsemyndighetene måtte gi en grundig og objektiv informasjon om vaksinens potensielle helsegevinst, effekt og bivirkninger. Som følge av influensapandemien er det imidlertid store kapasitetsproblemer i helsetjenesten, blant annet på helsestasjonene som får mange henvendelser fra foreldre som har behov for mer informasjon om vaksinen. Dette gjør det vanskelig for helsetjenesten å ivareta publikums behov for grundig informasjon. Trondheim kommune ønsket for eksempel i utgangspunktet ikke å gjennomføre informasjonsmøter om for de foresatte. I Trøndelag er dekningsgraden for vaksineringen nå på ca. 30 %. Samtidig pågår det flere private informasjonskampanjer der det gis ensidig negativ informasjon om vaksinen.
Det vil være uheldig dersom manglende kapasitet i helsetjenesten og mangelfull informasjon undergraver muligheten for at foreldrene kan ta godt informerte valg om HPV-vaksinen. Dersom tilbudet om vaksinering kan utsettes til høsten 2010, vil dette bidra til større trygghet for de berørte og dermed bidra til å styrke oppslutningen om tilbudet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som har ansvaret for det faglige innholdet i barnevaksinasjonsprogrammet. Dette gjelder også nødvendig informasjon til helse-personell, foreldre og barn ved innføring av nye vaksiner. Landets helsesøstre har en nøkkelrolle når det gjelder å formidle slik informasjon. Også leger som er ansvarlige for vaksinasjonsvirksomheten lokalt, vil kunne få spørsmål som angår vaksinering.

Det har fra Folkehelseinstituttets side vært gjennomført et betydelig arbeid med å ruste opp helsesøstre og leger med bred informasjon for å kunne møte foreldre og bara på en best mulig måte. FHI har blant annet gjennomført en forelesningsturné for helsepersonell i alle fylker, utarbeidet et faktahefte med utdypende informasjon om HPV, livmorhalskreft og HPV-vaksine og etablert et eget menypunkt "Innføring av HPV-vaksine" på deres nettsider www.fhi.no/hpv-vaksine, som henvender seg både til helsepersonell og publikum. FHI har også sendt ut et informasjonsbrev til foreldre/foresatte til jenter som får tilbud om HPV-vaksine mot livmorhalskreft denne høsten og utarbeidet en informasjonsbrosjyre med samtykke-skjema til jenter/foreldre som er oversatt til ulike språk. Videre har FHI lagt ut informasjon som foreldre og jenter vil ha nytte av, blant annet "spørsmål og svar om HPV-vaksine", tilleggsdokumentasjon m.m. på FHI’s nettsider, opprettet en publikumstelefon for spørsmål om HPV-vaksine og opprettet en e-postkasse for publikum.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Kreftregisteret og referanselaboratoriet for HPV-virus ved Akershus universitetssykehus iverksatt et arbeid med overvåkning av vaksinen. Et sentralt element i denne overvåkningen er å følge vaksinedekningen. Alle vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet skal meldes til SYSVAK-registeret.

Kommunene har, som du nevner, blitt stilt overfor store utfordringer med gjennomføring av massevaksinasjon mot ny influensa A (H1N1) de siste ukene. Det er opp til hver enkelt kommune hvordan de vil organisere gjennomføringen av influensavaksinasjonen, og det vil nok variere i hvilken grad de benytter helsestasjonene og skolehelsetjenesten i denne sammenheng. I sin planlegging for gjennomføring av massevaksinasjon mot influensa legger jeg til grunn at kommunene har tatt høyde for at barnevaksinasjonsprogrammet skal gjennomføres som planlagt. Den store belastningen på kommunene med hensyn til vaksinasjon vil gjelde for en tidsbegrenset periode - til alle har fått tilbud om influensavaksine. Jeg viser også til at allmenn BCG-vaksinasjon for ungdom utgår fra barnevaksinasjonsprogrammet fra og med dette skoleåret.

FHI har fått opplyst at de fleste kommuner allerede er godt i gang med HPV-vaksineringen, og mange jenter har allerede fått sine første doser. HPV-vaksinen skal gis i tre doser med en nærmere angitt tidsperiode mellom hver dose. Det vil derfor være svært uheldig, om ikke umulig, å stoppe programmet for alle de jenter som allerede har fått en eller to doser. Det vil også kunne medføre en større belastning på skolehelsetjenesten, dersom de skulle utsette all HPV-vaksinering nå, og så måtte vaksinere to årskull fra neste høst.

FHI følger vaksinedekningen nøye. Dersom det skulle vise seg at vaksinedekningen blir lav og dette kan begrunnes i manglende kapasitet i helsetjenesten og mangelfull informasjon, vil jeg vurdere om det skal tilbys HPV-vaksine til alle uvaksinerte jenter i 8. klasse neste år, dvs. både til de som har fått et tilbud og takket nei og de som går på skoler som eventuelt ikke har klart å komme i gang med vaksineringen.

Jeg deler ønsket om å oppnå så stor vaksinedekning som mulig, slik at flest mulig jenter blir beskyttet mot et virus som forårsaker livmorhalskreft. Det er imidlertid ikke samme behov for flokkbeskyttelse når det gjelder delte viruset, som for de andre infeksjonssykdommene vi vaksinerer mot.

Det er opp til foreldrene om de ønsker HPV-vaksine til sine døtre eller ikke, og i denne sammenheng er det viktig å gi foreldre og barn et best mulig grunnlag for å kunne ta et valg. Selv om det er gjort et betydelig arbeid for å gi foreldre og barn et slikt grunnlag, kan det som du selv nevner, også være andre årsaker til at det takkes nei til vaksinen i år, og at dette kan få store lokale utslag.