Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:169 (2009-2010)
Innlevert: 11.11.2009
Sendt: 12.11.2009
Besvart: 19.11.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Etableringen av nytt nødnummer og nytt nødnett er svært viktig for berørte etater og samfunnssikkerheten. Dessverre preges prosessen knyttet til begge sakene av stor konflikt mellom ulike fagmiljøer og departement og man er kraftig på etterskudd.
Hvordan vil statsråden ved Statsministerens kontor sørge for en bedre samordning av disse prosessene?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Både utbyggingen av Nødnett og etableringen av ett felles nødnummer er to saker som begge henhører under Justis- og politidepartementet.

Jeg vil som settestatsråd for justisminister Knut Storberget i Nødnett-saken besvare spørsmålet fra representanten Oktay Dahl på vegne av Regjeringen.

Allerede innledningsvis vil jeg vise til at Justis- og politidepartementet har et nært og godt samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet i begge de sakene spørsmålet omhandler.

Nødnett og ett felles nødnummer er to ulike prosjekter i to vidt forskjellige faser. Nødnett i første byggetrinn er i sluttfasen, mens ett felles nødnummer er i en utredningsfase. Nødnett er et nytt radiosamband for kommunikasjon i og mellom nødetatene – brann, helse og politi. Saken vedrørende ett felles nødnummer- dreier seg om publikums mulighet til å benytte kun ett telefonnummer for å få hjelp i nødssituasjoner uavhengig av hvilken etat det trengs hjelp fra.

En nærmere beskrivelse av Nødnett-prosjektet er gitt i tilknytning til skriftlig spørsmål 192. Denne gjentas ikke her.

Med hensyn til ett felles nødnummer og felles nødsentraler sa Regjeringen i St.meld. nr. 22 (2007 – 2008) Samfunnssikkerhet, at den ”tar sikte på å innføre felles nødnummer og etablere felles nødmeldesentraler for brann, helse og politi”. Regjeringen ga i samme melding uttrykk for at den ville nedsette en interdepartemental arbeidsgruppe for å utrede alternativer til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten og komme med anbefaling om den videre prosess for innføring av ett felles nødnummer og fremtidig organisering av nødmeldetjenesten. Det ble videre sagt at ”Arbeidsgruppen gis anledning til å foreslå eventuelle pilotprosjekter. En mulighet er å videreutvikle samlokaliseringsprosjektet i Drammen.”

Den interdepartementale arbeidsgruppen leverte sin rapport 15. juni i år. Gruppen foreslår i rapporten en modell for organisering av nødmeldetjenesten som innebærer en reduksjon fra dagens 69 sentraler for melding om nødsituasjoner, til 7 eller 8 sentraler for mottak av alle nødmeldinger fra publikum. Arbeidsgruppen anbefaler også at det gjennomføres et pilotprosjekt i Drammen.

Arbeidsgruppens rapport ble i juli måned sendt på høring, med en svarfrist til 28. oktober. Justisdepartementet arbeider nå med oppfølging av høringsuttalelsene og vil når nødvendig arbeid og vurderinger er gjennomført komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Både utbyggingen av Nødnett og etableringen av ett felles nødnummer er i seg selv store og komplekse prosjekter, med mange involverte parter og interesser. Utbyggingen av Nødnett gjennomføres av firmaet Nokia Siemens Networks AS på grunnlag av en omfattende kontrakt. For staten er det av vital betydning at man på statens side gjennomfører kontrakten og ikke øker risikoen i prosjektet. Dette sikres best ved ikke å kople prosessene mellom utbygging av Nødnett og innføring av felles nødnummer. Jeg er imidlertid opptatt av at vi skal utnytte de mulighetene som er til stede for synergier. Som følge av at begge prosjektene håndteres av de samme miljøene i Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og politidepartementet vurderes disse mulighetene fortløpende.