Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:172 (2009-2010)
Innlevert: 12.11.2009
Sendt: 13.11.2009
Besvart: 19.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Statens veivesen gjennomførte i går en undersøkelse på 13 forskjellige steder rundt Kristiansand. Samtlige biler inn til sentrum ble stoppet for å få flest mulig til å delta. Dette medførte lange køer, store forsinkelser og sinte bilister.
Vil statsråden gi klar beskjed om at denne typen aksjoner fra Statens veivesen ikke skal forekomme og vil statsråden nå handle for at veien vest for Kristiansand oppgraderes for å møte både dagens og fremtidens trafikkmengde?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I brev av 22.04.09 fra Samferdselsdepartementet fikk Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke fase 2 i Kristiansandsregionen. Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at det skal gis en vurdering av både areal- og transportspørsmål, inkludert langsiktig transportmiddelfordeling, restriktive tiltak overfor biltrafikken inkludert en vurdering av køprising/differensiert bompengeordning, framtidige investeringsbehov og forhold knyttet til klimautslipp. Denne utredningen skal så gjennomgås av en ekstern kvalitetssikrer når Statens vegvesen har gjennomført sine faglige vurderinger (såkalt KS1). Arbeidet med utredningen er startet opp og det har vært avholdt oppstartsmøte med berørte kommuner og fylkeskommuner.

Som et ledd i å sikre et faglig godt grunnlag for de vurderinger som skal gjøres i det ovennevnte arbeidet, er det nødvendig å ha størst mulig reell kunnskap om de trafikale forhold i Kristiansand- regionen. Det er nødvendig å få bedre kunnskap om blant annet reisemønster, reisehensikt, bilbruk, betalingsvillighet o.l. for å kunne gjøre gode vurderinger i det videre arbeidet. Noe data om disse forhold finnes allerede og det har blitt vurdert flere ulike metoder for å skaffe tilveie ytterligere kunnskap, blant annet nettbaserte løsninger. Ut fra en faglig vurdering valgte Statens vegvesen å gjennomføre en intervjuundersøkelse hvor bilistene ble stoppet for å få utlevert et spørreskjema som de senere skulle svare på og returnere for videre behandling.

Undersøkelsen var varslet ved generell annonsering i media på forhånd. Det ble vurdert til å være veldig uheldig å annonsere på hvilken dag og tidspunkt undersøkelsen skulle avholdes da dette kunne ha påvirket resultatene i en slik grad at dataene ikke ville blitt representative for den faktiske situasjonen.

Generelt er det svært viktig at det faglige grunnlaget for arbeidet med transportplanlegging må være best mulig. I den grad det er faglig nødvendig å gjennomføre ulike undersøkelser ute i trafikken, må dette være mulig. Dette vil også kunne være nødvendig andre steder. En forutsetning for dette må selvsagt være at dette gjøres på en slik måte at det er til minst mulig ulempe for trafikantene.

Sett i ettertid er det ikke vanskelig å se at den undersøkelsen som ble gjennomført i Kristiansand onsdag 11. november 2009, ikke tok tilstrekkelig hensyn til de trafikale konsekvensene. På vegne av Statens vegvesen vil jeg beklage dette.

Når det gjelder representanten Gitmarks spørsmål om oppgradering av vegen vest for Kristiansand, vil jeg vise til at den tidligere nevnte konseptvalgutredningen og den eksterne kvalitetssikringen av samferdselspakke fase 2 vil danne grunnlag for videre valg av hovedløsninger for transportsystemet i Kristiansandregionen. Det vil derfor ikke være riktig å sette i gang detaljert planlegging av tiltak i samferdselspakke fase 2 før konseptvalgutredning inklusive den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført.