Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:176 (2009-2010)
Innlevert: 12.11.2009
Sendt: 13.11.2009
Besvart: 20.11.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Ressursrapporten som utarbeides av Oljedirektoratet annet hvert år gir en oppdatert oversikt over ressursbildet og aktiviteten på norsk kontinentalsokkel og belyser viktige utfordringer for norsk petroleumsvirksomhet. En viktig del av ressursrapporten er direktoratets scenarioer. I årets rapport er disse utelatt. Dette medfører at viktig informasjon holdes tilbake.
Vil statsråden ta initiativ til at disse scenarioene også i år offentliggjøres og når kan det eventuelt forventes?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Oljedirektoratet er departementets sentrale rådgiver innenfor olje- og gassforvaltningen. En av oppgavene til Oljedirektoratet er å sikre et godt fakta- og kunnskapsgrunnlag for petroleumspolitikken ved å ha god oversikt over petroleumsrelaterte data på kontinentalsokkelen. Blant annet gjennom deltagelse i den offentlige debatt, publisering på sin hjemmeside og i skriftlige publikasjoner som ressursrapporten, skal direktoratet spre kunnskap om de utfordringer og muligheter landet står overfor når det gjelder å sikre god ressursforvaltning.

I sitt arbeid har direktoratet nær kontakt og dialog med departementet. Beslutningen om innholdet i de aktuelle publikasjonene ble fattet av direktoratet. Jeg vil ikke ta noe initiativ overfor Oljedirektoratet når det gjelder offentliggjøring av det arbeidet representanten spør om.