Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:178 (2009-2010)
Innlevert: 12.11.2009
Sendt: 13.11.2009
Besvart: 23.11.2009 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hvor mye MVA betaler de frivillige lag og organisasjoner i løpet av et år, hvis man legger samme definisjon av sektoren som Regjeringen legger opp til for den foreslåtte momskompensasjonsordningen?

Begrunnelse

Det vises til Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren.
Dokument nr. 15:142 (2009-2010), datert: 04.11.2009, besvart: 12.11.2009 av kulturminister Anniken Huitfeldt.
I sitt svar skriver statsråden at:

"En generell, rammestyrt kompensasjonsordning til frivillig sektor er en ordning på statsbudsjettets utgiftsside og ligger utenfor merverdiavgiftssystemet. Det må derfor presiseres at forslaget i budsjettet er å innføre en ny, generell og rammestyrt kompensasjonsordning for momskostnader. Samlede merverdiavgiftsutgifter for frivillig sektor vil være helt avhengig av hvordan sektoren defineres, og kunnskapsgrunnlaget i dag er ikke tilstrekkelig presist til at det er forsvarlig å operere med et pålitelig anslag."

Det må vel antas at Statsråden mener at det er forsvarlig å anslå hvor mye MVA som betales av de som skal omfattes av den foreslåtte momskompensasjonsordningen.
Det må vel også antas at Statsråden stiller seg bak at departementet legger til grunn at frivillig sektor betaler så mye som 3 - 5 milliarder kroner i MVA i året.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg viser til mitt brev av 12.november 2009 til Stortingets president om spørsmål fra stortingsrepresentant Ib Thomsen angående anslått omfang av frivillig sektors merverdiavgiftsutgifter.

Dagens ordning for tjenestemomskompensasjon har følgende målgrupper:

a) Frivillige organisasjoner avgrenset til demokratiske, medlemsbaserte organisasjoner med et allmennyttig formål.

b) Tros- og livssynsorganisasjoner som ikke omfattes av punkt a.

c) Stiftelser med et allmennyttig formål.

d) Frivillige kultur- eller velferdsprodusenter og økonomiske samvirkeordninger, når disse ikke har fortjeneste som hovedformål.

e) Innsamlingsorganisasjoner som ikke faller inn under pkt. a-d, når disse kan dokumentere:

- at formålet er allmennyttig

- at eventuell fortjeneste kun tilfaller formålet

- at organisasjonens midler tilfaller formålet ved nedleggelse.I dagens ordning har 543 organisasjoner søkt om kompensasjon for merverdiavgift tilknyttet tjenester i 2009, og det utbetales kompensasjon for ca. 196 mill. kroner.

Kultur- og kirkedepartementet har hatt løpende dialog med frivillig sektor om ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift til frivillige organisasjoner og nedsatte i juni 2009 et utvalg med deltakelse fra Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité som har arbeidet med detaljene i ordningen. Utvalget konkluderte ikke på spørsmål om målgruppe, men det var enighet i utvalget om at kompensasjon skal gjelde for den frivillige og allmennyttige delen av virksomheten.

Retningslinjer for en ny kompensasjonsordning for merverdiavgiftsutgifter for frivillige organisasjoner vil bli sendt på høring i januar 2010. Her vil spørsmålet om målgruppe for ordningen bli tatt opp.

Siden målgruppen foreløpig ikke er avklart er det ikke mulig på det nåværende tidspunktet i utredningsprosessen å gi et anslag på hvor mye frivillige lag og organisasjoner som blir omfattet av kompensasjonsordningen betaler i merverdiavgift. Selv med en målgruppe for kompensasjonsordningen vil et anslag på innbetalt merverdiavgift være svært usikkert og vanskelig å fremskaffe, bl.a. på grunn av vanskelige avgrensninger, tilpasningsmuligheter og mangelfullt datagrunnlag.

Det bemerkes også at kompensasjonsordningen skal være rammestyrt.