Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:181 (2009-2010)
Innlevert: 12.11.2009
Sendt: 13.11.2009
Besvart: 20.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det pågår en stor debatt om Aker sykehus sin fremtid som lokalsykehus, etter at en prosjektgruppe har foreslått at sykehuset legges ned. Med henvisning til Soria Moria 2-erklæringen der det står at ingen lokalsykehus skal nedlegges, så er spørsmålet om dette løftet også sikrer Akers videre eksistens som lokalsykehus.
Kan statsråden bekrefte at Soria Moria 2-erklæringen innebærer at Aker sykehus vil bestå som lokalsykehus?

Begrunnelse

Jeg viser til de uttalelsene som leder av Oslo Arbeiderparti har gitt i flere sammenhenger, senest i Østlandssendingen 12.11. Bøhler uttaler:

" Jeg snakker ut fra Soria Moria 2-erklæringen. Jeg har også vært helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet de siste fire årene. Jeg kjenner godt diskusjonen om lokalsykehusene og hva som ligger i erklæringen. Vi mener det er klinkende klart at det som står i Soria Moria-2 også gjelder for Aker sykehus og Oslo",

sier Bøhler.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som redegjort for i mitt brev til Stortinget 23. oktober 2009 behandlet Helse Sør-Øst RHF spørsmålet om organisering og utvikling av sykehusområde Oslo høsten 2008. Styrevedtaket la til grunn at den fremtidige organiseringen av Oslo Universitetssykehus HF skulle understøtte et organisatorisk skille mellom lokalbaserte spesialisthelsetjenester og lands-/regions-/områdefunksjoner (styresak 108/2008).

Oslo universitetssykehus HF har, som omtalt i brevet 23. oktober 2009, etablert et lokalsykehusprosjekt som skulle drøfte dagens og fremtidens behov for lokalsykehustjenester i hovedstaden, med pasientenes behov som utgangspunkt. Helseforetaket ser nå på hvordan den totale eiendomsmassen kan og bør brukes for å forvalte offentlige midler og tilbudet til oslopasientene på best mulig måte - både med tanke på fremtidig befolkningsutvikling, fremtidig medisinsk utvikling og de økonomiske rammer foretaket har. Prosjektet står samlet bak en anbefaling om at Oslo Universitetssykehus bør samle lokalfunksjonene i et nytt storbysykehus, der akuttilbud innen kirurgi, medisin, rusbehandling og psykiatri kan samles på ett sted. Dette vil sikre et kvalitativt bedre tilbud til Oslos befolkning. Med utgangspunkt i anbefalingen om et nytt storbysykehus, har prosjektgruppen videre utredet lokaliseringsalternativer og konkludert med at området på Ullevål vurderes som best egnet.

Jeg har nylig hatt møte med Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF, der jeg ble informert om at rapporten fra lokalsykehusprosjektet har vært presentert på et seminar for styret for Oslo universitetssykehus HF og rapportens anbefalinger legges frem for styret i møtet 17. desember. Denne rapporten vil inngå som ett av underlagsdokumentene til arbeidet med areal- og kapasitetsplanlegging i Oslo universitetssykehus.

Jeg forutsetter at det videre arbeidet med integrasjonsprosessen i Oslo universitetssykehus HF gjennomføres i tråd med intensjonene ved sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst, om å sikre bedre pasientbehandling gjennom blant annet bedre ressursutnyttelse og samordning av sykehusene i hovedstadsområdet.

Jeg kan forsikre at jeg følger utviklingen nøye. Jeg forventer og vil påse at befolkningen i hovedstadsområdet, også i Groruddalen, skal være sikret et forsvarlig og godt tjenestetilbud, også ved eventuelle endringer i foretaksstrukturen og i sykehusenes opptaksområder. Som representanten sikkert er kjent med, følger det også av helseforetaksloven at saker som vurderes å være av vesentlig betydning skal legges fram for departementet, som også fatter vedtak i foretaksmøtet.