Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:184 (2009-2010)
Innlevert: 13.11.2009
Sendt: 13.11.2009
Besvart: 20.11.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kan statsråden vurdere å gjennomføre kvalitative undersøkelser om mobbing i skolen der særutfordringer knyttet til elever med innvandrerbakgrunn, også vies oppmerksomhet?

Begrunnelse

Mobbing er et overgrep og en belastning uansett hvem som utsettes for det og hvem som står bak. I Elevundersøkelsen 2009, som er en kvantitativ spørreundersøkelse Utdanningsdirektoratet står bak, skriver de at (sitat):

”Trenden er at jo flere minoritetsspråklige elever ved skolen, jo flere elever oppgir at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer”.

Imidlertid er denne undersøkelsen ikke i stand til å avdekke om det er andre trender i formen på eller innholdet i mobbingen, sammenlignet med mobbing på skolen generelt. Undersøkelsen kan heller ikke si noe om motivasjonen bak mobbingen på noen måte skiller seg fra annen mobbing på skolen. Jeg mener det vil være av stor nytte å vite mer om slike kvalitative spørsmål når det gjelder mobbing generelt, og avdekke nærmere om noe av trenden som er omtalt i Elevundersøkelsen har å gjøre med særforhold knyttet til at eleven som mobber, eller blir mobbet, har innvandrerbakgrunn: For eksempel diskriminering på basis av etnisk bakgrunn eller som et uttrykk for sterk sosial kontroll blant enkelte etniske grupper, for å nevne noe.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Funn fra Elevundersøkelsen 2009 kan tyde på at skoler med høy andel minoritetsspråklige elever har høyere forekomst av mobbing. Dette er bekymringsfullt. For å kunne målrette innsatsen mot mobbing enda bedre, er det viktig å ha mer kunnskap om årsakene til mobbing.

Som ett av flere tiltak mot mobbing vil jeg sette i gang en kvalitativ undersøkelse ved et utvalg skoler som har rapportert henholdsvis høy og lav grad av mobbing og diskriminering. Målsettingen er å skaffe mer informasjon om både elevers opplevelse av mobbing og om hvilke kulturelle trekk og andre forhold ved skolemiljøet, skoleledelsen og opplæringen som kan bidra til å forklare ulik grad av mobbing.

I tillegg vil jeg ta initiativ til en spesialanalyse av tallene i Elevundersøkelsen for å kartlegge hva som kjennetegner skoler med høy og lav grad av mobbing over tid. Her vil både forhold ved læringsmiljøet (som for eksempel organisering og arbeidsformer) og strukturelle forhold (som andelen minoritetsspråklige) inngå i analysen.