Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:185 (2009-2010)
Innlevert: 13.11.2009
Sendt: 13.11.2009
Besvart: 23.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Kan statsråden garantere at Hurtigrutas seilingsmønster blir minst like godt som i dag etter at nytt anbud er på plass, og at vi fremdeles vil ha seilinger mellom Bergen og Kirkenes syv dager i uken?

Begrunnelse

Departementet uttaler til NRK Nordland 12. november at Landsdelsutvalgets forslag om kutt i Hurtigrutas seilingsmønster er en god idé. Departementet åpner således for at tilbudet kuttes fra syv til fem dager i uka. Disse uttalelsene står i skarp kontrast til de løfter som ble gitt av samferdselsministeren før valget, der det klart fremgikk at Hurtigrutas seilingsmønster skulle opprettholdes på dagens nivå. Hurtigruta er av stor betydning for folk og næringsliv, og det er særdeles viktig at ny anbudsrunde ikke medfører kutt i dette tilbudet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet har satt i verk et arbeid med å konkurranseutsette kystruta Bergen – Kirkenes på nytt, etter at Hurtigruten ASA i en børsmelding i august 2008 opplyste om at selskapet ikke kunne stå ved eksisterende avtale. Stortinget er orientert om dette.

Regjeringens utgangspunkt er et seilingsmønster som er minst like godt som i dag.

I arbeidet med konkurranseutsetting har det vært gjennomført en høringsrunde om tilbudet. Landsdelutvalget for Nord-Norge og Namdalen (LU) og Vestlandsrådet (VR) har både i den sammenheng og seinest i brev til departementet av 29. september i år uttalt seg om framtidig tjenestetilbud. Selv om det i brevet av 29. september uttrykkes ønske om helårige, daglige seilinger som i dag, åpnes det også for et redusert tilbud:

"Alle parter er likevel enig om at kystruten bør få en viss fleksibilitet, bl.a. i forhold til sommer/vinter. LU har for eksempel spilt inn forslaget om at en kan ha 5 dagersuke året rundt, med mulighet for 7 på kommersielt grunnlag. Førstevalget for alle er imidlertid 7 dager som i dag, som forutsetter at Stortinget vil akseptere en kjøpsavtale som er vesentlig høyere enn dagens."

Jeg har merket meg LU og VRs vurderinger, og tar deres synspunkter med i det videre arbeid med saken. Regjeringen vil ta stilling til framtidig seilingsmønster når jeg kjenner kostnadene for de ulike alternativene bedre.