Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:187 (2009-2010)
Innlevert: 13.11.2009
Sendt: 16.11.2009
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 23.11.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Når ein kommune omregulerer eit område frå næringsformål til friluftsformål vil dette medføre at næringseigedommar på dette området blir meir eller mindre verdilause. Mykje tyder på at økonomisk erstatning i slike saken ofte både tar lang tid og er mangelfull.
Kan statsråden gje ei orientering/vurdering av korleis ein bereknar erstatning i slike saker og kor lang sakshandsamingstid ein bør forvente her?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er innspel som tyder på at slike ekspropriasjonslignande saker både tar tid og at erstatning i slike saker ikkje dekker det tapet som oppstår pga. omregulering. Ber derfor om at statsråden orienterer om korleis reglane på dette området er og kor lang sakshandsamingstid ein kan akseptere her.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Utgangspunktet er at det ikke oppstår erstatningsplikt for det offentlige ved omregulering av eiendommer. Den fortjeneste som noen går glipp av ved ikke å få disponere en eiendom slik det opprinnelig var planlagt, kan normalt ikke kreves erstattet. I visse unntakstilfeller kan en ny plan utløse erstatningsplikt, etter de prinsipper som følger av plan- og bygningsloven § 32 og av rettspraksis. Dette kan gjelde for en ubebygd eiendom som blir ødelagt som byggetomt som følge av byggegrenser langs veg, eller av andre særlige grunner. Forutsetningen er da at eiendommen ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte.

Ved omregulering kan det for øvrig være aktuelt å erstatte tapte prosjekteringsutgifter. Dette gjelder dersom det er innsendt byggesøknad før omreguleringen skjedde, i tillit til en tidligere regulering.

Ved omregulering av eiendommer til offentlige friområder, vil det vanligvis være aktuelt for det offentlig å erverve arealene. Dersom det ikke oppnås avtale om frivillig salg, vil det kunne være aktuelt å gjennomføre reguleringen ved ekspropriasjon. Da vil reglene om erstatning ved ekspropriasjon etter ekspropriasjonserstatningsloven gjelde.

Spørsmålet om erstatning må vanligvis tas opp med den kommunen som vedtar en reguleringsplan. Dersom kommunen avviser et krav om erstatning, må dette eventuelt fremmes gjennom søksmål for domstolene.