Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:191 (2009-2010)
Innlevert: 13.11.2009
Sendt: 16.11.2009
Besvart: 19.11.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mange varebileiere og varebilsjåfører flytter fremveggen lenger bakover i bilen for å få bedre plass i fører- og passasjersetet, og derved også et bedre arbeidsmiljø bak rattet. Tollvesenet og Statens vegvesen kontrollerte i september 30 biler, og fremveggen var flyttet bakover i samtlige av bilene.
Vil statsråden vurderer å åpne for en ordning der yrkessjåfører får lov til å flytte fremveggen uten å bli straffet, eller mener statsråden at yrkessjåføryrket skal være forbeholdt småvokste personer?

Begrunnelse

Aftenposten hadde 11.november 2009 en sak om varebileiere som ”jukser” med frontveggen, og om kontrollen Tollvesenet og Statens vegvesen hadde i september som viste at fremveggen hadde blitt flyttet bakover i 30 av 30 varebiler. Straffen for dem som blir tatt er at de må betale avgiften det koster å gjøre varebilen om til personbil, dvs. i størrelsesorden 50.000 til 300.000 kroner. Den særnorske varebilreglene og ”statskassen” gjør at Norge har helt andre regler for varebiler enn andre europeiske land, og gjør blant annet at man i Norge ikke kan kjøpe miljøvennlige minivarebiler av den typen som er vanlig i EU-landene. Denne problemstillingen tok jeg opp med finansministeren i skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:84 (2009-2010) datert 21.oktober 2009. Finansminister Sigbjørn Johnsen sa i sitt svar at departementet vil prioritere å jobbe med problemstillingen, og det kan derfor også være riktig å se på relaterte problemstillinger knyttet til registrering og avgiftsmessig behandling av varebiler i Norge.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: I engangsavgiftssystemet er typiske næringskjøretøy (varebiler, kombinerte biler, drosjer og minibusser) avgiftsbelagt med en prosentandel av personbilavgiften. Forskjellen i avgiftsleggingen mellom henholdsvis varebiler og personbiler gjør det attraktivt for privatperson å anskaffe varebiler til privat kjøring. For å begrense omfanget av dette, er det i tillegg til kravene for å oppnå kjøretøyteknisk status som varebil, innført særlige krav til lasterom, skillevegg og seter.

En regelendring som åpner for at yrkessjåfører skal få anledning til å flytte skilleveggen i varebiler, vil innebære at det innføres en ny avgiftklasse. I en vurdering av hensiktsmessigheten av et slikt tiltak må også avgiftstekniske problemstillinger bli belyst, herunder hvor de nye grensene bør settes, hvilke kjøretøy som bør omfattes, og hvem som i så fall bør gis anledning til å gjennomføre flyttingen.

På bakgrunn av de avgiftstekniske implikasjonene et slikt tiltak kan forventes å gi, anser jeg det ikke som aktuelt å igangsette en særskilt vurdering av dette, ved siden av det arbeidet som allerede er igangsatt om avgrensing av varebil klasse 2. Dette arbeidet er beskrevet i Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak pkt. 3.5.3.