Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:203 (2009-2010)
Innlevert: 17.11.2009
Sendt: 18.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Undertegnede er gjort kjent med at Radiumhospitalet har ledig kapasitet knyttet til kreftkirurgi, men at dette ikke blir benyttet som følge av mangel på anestesisykepleiere. Undertegnede er videre kjent med de ventetider og ventelister som eksisterer knyttet til disse diagnosene, og mener derfor det er stort behov for å ta i bruk den ubenyttede kapasiteten.
Er statsråden kjent med denne problematikken, og hva vil hun eventuelt gjøre for å sørge for at ledig kapasitet ved Radiumhospitalet blir tatt i bruk?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at Radiumhospitalet har ledig kapasitet knyttet til kreftkirurgi, men at dette ikke blir benyttet som følge av mangel på anestesisykepleiere. Undertegnede er videre kjent med de ventetider og ventelister som eksisterer knyttet til disse diagnosene, og mener derfor det er stort behov for å ta i bruk den ubenyttede kapasiteten.
Det er, slik undertegnede forstår det, snakk om at en maskin ved navn Da Vinci, som er en av tre av denne typen i Norge, kunne vært benyttet i større grad.
Når man blir kontaktet av mennesker i en fortvilt situasjon er det derfor nødvendig å reise en slik problemstilling med Statsråden, med sikte på å finne løsninger, enten dette er finansielle eller andre former for tiltak.
Det bes derfor om en redegjørelse knyttet til denne problemstillingen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er Regjeringens mål at ventetidene skal holdes lave. Når sykdom rammer skal folk oppleve at de får tilbud om behandling med kort ventetid. I Prop. 1 S (2009-2010)heter det at departementet vil stille krav til de regionale helseforetakene i oppdragsdokumentet om at de innenfor de økonomiske rammer de gis, iverksetter tiltak for å redusere ventetidene til behandling.

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helsetjenester i sin region. Jeg har derfor bedt det regionale helseforetaket om å redegjøre for kapasitet og ventetider knyttet til bruken av den såkalte Da Vinci-roboten i kirurgisk kreftbehandling. Det regionale helseforetaket har opplyst om at det generelt ikke foreligger ledig eller ubenyttet kapasitet for kirurgisk kreftbehandling ved Rikshospitalets anlegg på Radiumhospitalet.

Det regionale helseforetaket opplyser videre at det finnes tre Da Vinci-roboter i Norge. Dette er et forholdsvis nytt behandlingstilbud basert på meget avansert teknologi som krever lang opplæring og spesialkompetanse. Etterspørselen har økt meget raskt, og det utføres omkring 200 inngrep årlig. Kapasiteten for behandlingen bestemmes av antallet tilgjengelige operasjonsteam (spesialiserte kirurger, operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere, anestesileger, antall sett med spesialinstrumenter, poliklinisk utredningskapasitet (MR, Røntgen)) og postoperativ plass på sengepost. Det opplyses videre at operasjonsteamene for denne typen inngrep er fullt utnyttet og sengeposten er fullt belagt.

Helse Sør-Øst RHF understreker at det arbeides med forbedringen av kapasitet på flere områder. Det forventes noe avlastning av sengeposten når det nye sykehotellet tas i bruk i desember. Videre forventes noe økt kapasitet som følge av at urologisk kreftkirurgi ved Aker universitetssykehus HF og Rikshospitalets avdeling på Radiumhospitalet blir en klinikk i Oslo universitetssykehus HF fra årsskiftet. Helse Sør-Øst RHF melder at Oslo universitetssykehus HF arbeider målrettet for bedring av behandlingskapasiteten innenfor denne type kirurgisk behandling.

Aldri før har det blitt behandlet flere pasienter ved norske sykehus. Om lag 100 000 flere pasienter ble behandlet i 2008 sammenlignet med 2005. Vi ser imidlertid alvorlig på utviklingen med økte ventetider og har gitt arbeidet med å redusere ventetidene høy prioritet. Vi har satt i gang et omfattende arbeid for å finne treffsikre tiltak for å redusere ventetidene til behandling i spesialisthelsetjenesten. En viktig forutsetning for arbeidet med ventelistemålene er ”nye NPR”. I april 2009 trådte Norsk pasientregisterforskriften i kraft og innebærer at Norsk pasientregister er et personidentifiserbart register. Forskriften gir nye muligheter for mer kunnskap om hvem og hvor mange som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten.