Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:202 (2009-2010)
Innlevert: 17.11.2009
Sendt: 18.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Undertegnede viser til Romerikets Blad 16. november, hvor det kommer frem at AHUS går med 200 mill. kroner i underskudd inneværende år. Videre er det slik at AHUS må gjennomføre betydelige nedbemanninger neste år, og det er ventet lengre pasientkøer. I statsbudsjettet for 2010 legges det opp til økt pasientbehandling på 1,3 %.
Kan statsråden redegjøre for hvordan situasjonen ved AHUS vil medføre økt pasientbehandling, og er det eventuelt slik at pasienter i denne regionen må belage seg på lengre ventetider?

Begrunnelse

Undertegnede viser til Romerikets Blad 16. november, hvor det kommer frem at AHUS går med 200 mill. kroner i underskudd inneværende år. Videre er det slik at AHUS må gjennomføre betydelige nedbemanninger neste år, og det er ventet lengre pasientkøer. I statsbudsjettet for 2010 legges det opp til økt pasientbehandling på 1,3 %.
Undertegnede mener det er meget uheldig dersom situasjonen ved AHUS medfører økte ventetider og lengre ventelister i 2010, noe som signalene kan tyde på vil skje.
Det bes derfor om en redegjørelse knyttet til denne situasjonen, og samtidig hvorvidt dette er i samsvar med Soria Moria 2, hvor det står at ventetider og ventelister skal reduseres.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringens mål er at den offentlige helsetjenesten skal være av høy kvalitet, og at befolkningen skal sikres lik tilgang på helsetjenester uavhengig av bosted og inntekt.

Denne regjeringen har styrket budsjettet til sykehusene betydelig. Siden vi tiltrådte i 2005 har vi bevilget mer midler til pasientbehandling. Med neste års forslag til økning på 1,45 milliarder kroner er bevilgningen til pasientbehandling reelt økt med 8,3 milliarder kroner fra 2005 til og med 2010. I tillegg kommer 4,9 milliarder kroner i økte inntekter til pensjoner.

Ahus har i 2009 hatt store utfordringer både teknisk, organisatorisk og ledelsesmessig i forbindelse med innflytting i det nye sykehusbygget. Dette har blant annet resultert i at pasientbehandlingen ikke har blitt utført så effektivt som planlagt, noe som både har medført økte ventelister og i noen grad også korridorpasienter. Helseforetaket har som følge av dette også økonomiske utfordringer, både i 2009 og inn i 2010.

Jeg har forsikret meg om at Helse Sør-Øst RHF følger utviklingen nøye. Helse Sør-Øst har informert meg om at konstituert administrerende direktør er på plass, og at det nå blir tatt flere grep for å løse de utfordringene som helseforetaket står overfor, både organisatorisk, teknisk og økonomisk.

I annet tertial 2009 (1. mai – 31. august) var den gjennomsnittlige ventetiden til behandling i spesialisthelsetjenesten 73 dager. Men omkring 75 prosent av dem som venter, har startet med behandling før det har gått så lang tid. Det er slik at 80-85 prosent av pasientene som står i kø, venter på en poliklinisk utredning. Ventelistetallene sier derfor i stor grad noe om den polikliniske aktiviteten i spesialisthelsetjenesten. Når ventelistene til behandling skal reduseres må derfor oppmerksomheten rettes spesielt mot den polikliniske aktiviteten i helseforetakene.

Vi ser alvorlig på utviklingen med økte ventetider og har gitt arbeidet med å redusere ventetidene høy prioritet. Dette er et omfattende arbeid som skal bidra til at vi finner treffsikre tiltak for å redusere ventetidene til behandling i spesialisthelsetjenesten. I Prop. 1 S har vi varslet at vi i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2010 vil stille krav om at de innenfor de økonomiske rammene, iverksetter tiltak for å redusere ventetidene til behandling. Vi forventer at de regionale helseforetakene setter trykk på dette arbeidet.

Det er stilt spørsmål ved om ventelistemålene som benyttes i dag er hensiktsmessige for styring og planlegging av spesialisthelsetjenesten. Vi har i Prop. 1 S varslet at departementet vil gjennomgå dagens ventelistemål og vurdere om det er behov for å endre dem. Vi har invitert de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet til å delta i denne gjennomgangen av ventelistemålene. En viktig forutsetning for arbeidet med ventelistemålene er Norsk pasientregisterforskriften som trådte i kraft i april 2009. Dette innebærer at Norsk pasientregister er et personidentifiserbart register. Forskriften gir nye muligheter for mer kunnskap om hvem og hvor mange som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten.