Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:205 (2009-2010)
Innlevert: 18.11.2009
Sendt: 19.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Har alle skatteregioner nå fått beskjed om at private omsorgsfirmaer ikke skal betale moms for tjenester hvor bruker har fått vedtak av kommunen, og vil den nå gjeldende praktisering av regelverket bli stående ut denne stortingsperioden?

Begrunnelse

I sommer endret finansdepartementet sin forståelse av tolkningen av reglene for momskompensasjon slik at private omsorgsfirmaer som leverer tjenester til brukere som har vedtak fra kommunen, ikke lenger belastes med moms for slike tjenester.
I forskriften til momsloven står det:

"Dersom kommunen har inngått kontrakt med en privat virksomhet, vil det være definert i avtalen på hvilke betingelser kommunen har betalingsansvar for ytelser fra virksomheten til omsorgsmottakeren"

Det viste seg den gang at praktiseringen av regelverket varierte fra skatteregion til skatteregion. Det var ordet "dersom" som skapte uklarhet i praktiseringen. Spørsmålet blir, "dersom" at det skal foreligge en avtale, eller at det kan foreligge en avtale?
Etter en klage fra et privat omsorgsfirma i Skien til Skatt Sør, besluttet finansdepartementet at firmaet ikke skulle betale moms selv om firmaet ikke hadde en fast avtale med kommunen.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Innledningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på at den konkrete saken representanten Røe Isaksen viser til gjaldt den nærmere forståelsen av merverdiavgiftsregelverket på dette området, dvs. hvilke vilkår som gjelder for at en sosial tjeneste skal kunne ytes uten plikt til å beregne merverdiavgift, og ikke retten til merverdiavgiftskompensasjon.

Det var videre slik at klagenemnda for merverdiavgift, ved behandling av den konkrete saken, kom til at en kommunal avtale ikke er avgjørende for om en privat omsorgsbedrift skal kunne yte private hjemmehjelpstjenester uten merverdiavgift.

Ettersom det omstridte kravet til avtale med kommunen ble ansett for ikke å komme tilstrekkelig klart fram av merverdiavgiftsregelverket, valgte departementet deretter ikke å omgjøre klagenemndas vedtak. Et moment i denne vurderingen var også at departementets omgjøringsadgang ikke er videreført i den tekniske reviderte merverdiavgiftsloven som Stortinget vedtok i juni, jf. lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).

Fordi departementet valgte ikke å omgjøre klagenemndsavgjørelsen, må det resultat klagenemnda kom fram til legges til grunn i tilsvarende saker. Skattekontorene er informert om dette i brev av 21. oktober 2009 fra Skattedirektoratet. Saken viser imidlertid at regelverket på dette området kan framstå som uklart. Det kan derfor være behov for en nærmere gjennomgang av dette.