Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:208 (2009-2010)
Innlevert: 18.11.2009
Sendt: 19.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Norske pensjonister bosatt i blant annet Spania har nylig mottatt et skriv fra Skatteetaten hvor de informeres om at det vil bli innført 15 % skatt på pensjoner som blir utbetalt fra Norge. I skrivet, informeres de om at de eventuelt kan søke om skattefritak i Norge etter visse kriterier.
Hva er status vedrørende kildeskatt for norske pensjonister bosatt i Spania, og er det slik at skatteavtalen med Spania åpner for innføring av kildeskatt fra 2010, stikk i strid med tidligere informasjon gitt av finansministeren?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet er som kjent i mot kildeskatten, da vi mener den urettmessig tvinger norske pensjonister bosatt i utlandet til å betale for offentlige tjenester i Norge de ikke benytter seg av. Som svar på et skriftlig spørsmål fremsatt av stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (spørsmål 1481 - 2008-2009) ga finansministeren følgende svar (siste setning):

"Uansett dette, blir altså ikke norsk kildebeskatning aktuelt for de dokumentert Spania-bosatte fra 2010".

Denne informasjonen er i så fall ikke i tråd med informasjonen i ovennevnte skriv fra Skatteetaten til Spania-bosatte pensjonister. I brevet med overskriften "Nye regler om norsk kildeskatt på pensjon" står det (med referanse til norske pensjonister blant annet bosatt i Spania) at hver enkelt kan søke om skattefritak i Norge (med referanse til skatteavtalen mellom Norge og Spania). For å eventuelt bli fritatt for kildeskatt krever Skattetaten blant annet at hver enkelt Spania-bosatt pensjonist fremviser en bostedsbekreftelse innen utgangen av 2009. Skattetaten krever m.a.o. at tusenvis av norske spania-bosatte pensjonister skal kunne fremvise en slik bekreftelse i løpet av de 5 ukene som gjenstår av 2009. Fremskrittspartiet er tidligere blitt informert om at skatteavtalen mellom Spania og Norge ikke åpner innføring av norsk kildeskatt for norske pensjonister bosatt i Spania, noe finansministeren også understreker i sitt tidligere svar til representanten Hagesæter (og gjennom annen korrespondanse og informasjon).
Dette er informasjon som både Fremskrittspartiet og norske pensjonister bosatt i Spania har forholdt seg til. Skatteetatens brev sier imidlertid at hver enkelt pensjonist bosatt i Spania må søke om fritak med referanse til nevnte skatteavtale. Begge deler kan ikke være riktig samtidig. Spørsmålet blir om det er det slik at hver enkelt norske pensjonist bosatt i Spania med referanse til skatteavtalen mellom Spania og Norge, individuelt må søke om fritak for kildebeskatning i Norge, og at de som ikke gjør dette vil bli trukket 15 % i brutto pensjon fra 1.1.2010. Altså stikk i strid med finansministerens forsikringer gitt i svaret på spørsmålet fra representanten Hagesæter.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skatteavtalen med Spania er ikke endret. Det innebærer at personer som er skattemessig bosatt i Spania etter skatteavtalen vil ha krav på fritak fra norsk kildeskatt på pensjoner i 2010. Fritaket kan imidlertid ikke innvilges eller effektueres bare på grunnlag av at den enkelte pensjonist selv mener seg å bo i Spania og opplyser dette til skattemyndighetene. Det må stilles visse krav til dokumentasjon av den bostedsmessige tilknytning til Spania, og for at fritak skal kunne gis på trekkstadiet, må det rettes en søknad om dette til skattekontoret. Hvordan dette skal gjøres og hvilke krav som stilles til dokumentasjon, herunder en bostedsbekreftelse fra skattemyndighetene i det angivelige bostedslandet, er omhandlet i det informasjonsskrivet som spørsmålet refererer til. På bakgrunn av all informasjon som er gitt fra departementet i forbindelse med innføringen av kildeskatt på pensjoner er det vanskelig å forstå at det skal komme overraskende på noen at en må dokumentere hvor en er bosatt for å slippe kildeskatt på pensjonsutbetalinger fra 2010.

Det er klart nok ingen motstrid mellom den informasjon som gis om søknadsprosedyre og dokumentasjon i skrivet fra Skatteetaten og den uttalelsen fra finansministeren som siteres i begrunnelsen for spørsmålet over, nemlig at norsk kildebeskatning ikke blir aktuelt ”for de dokumentert Spania-bosatte fra 2010”.

Jeg vil i denne sammenhengen også understreke at kildeskatten på pensjoner kun gjelder overfor personer som er skattemessig emigrert fra Norge. De som fortsatt er skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven, er allment skattepliktige hit etter skattelovens alminnelige regler, slik som før. Alle med varig tilknyting til Norge, vil forbli skattemessig bosatt her etter skatteloven de første årene etter utflytting. De vil likevel kunne anses bosatt i for eksempel Spania dersom de flytter dit og framviser bostedsbekreftelse derfra. Jeg nevner dette for å vise at den som flytter til et land der Norge er avskåret fra å ilegge kildeskatt på pensjoner, også etter tidligere rett ble kjent med bruken av bostedsbekreftelser som grunnlag for skattefrihet etter skatteavtale. Jeg kan vanskelig se at det innebærer noen urimelig byrde at også den som er skattemessig emigrert, må framvise bostedsbekreftelse for å slippe kildeskatten på pensjoner. Klare og formålstjenlige dokumentasjonskrav sikrer at det er de som er berettiget til fritak, som får det. Dette anser jeg som et tungtveiende hensyn generelt.

Jeg kan etter dette verken se at de dokumentasjonskravene som stilles, er uforenlige med informasjonen som er gitt om skatteavtalen med Spania, eller at det er grunnlag for å bli overrasket over dem.