Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:212 (2009-2010)
Innlevert: 18.11.2009
Sendt: 19.11.2009
Besvart: 26.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): FrP er villige til å bruke EØS-avtalens reservasjonsrett mot Datalagringsdirektivet dersom det blir nødvendig. Regjeringen har imidlertid signalisert at det skal sendes ut et høringsnotat om innføring av Datalagringsdirektivet før julen 2009, og at Regjeringen deretter vil legge frem en anbefaling overfor Stortinget.
I hvilken grad er Datatilsynet, Norges fremste fagmiljø på personvern, involvert i utarbeidelsen av høringsnotatet om Datalagringsdirektivet?

Begrunnelse

Datatilsynet er Norges fremste fagmiljø på personvern, men har tidligere blitt holdt utenfor blant annet arbeidsgruppen Sosial- og helsedepartementet nedsatte for å vurdere personvernaspektene ved fri flyt av pasientdata. Datalagringsdirektivet 2006/24/EF pålegger hvert enkelt land å lagre informasjon om tekstmeldinger (SMS), telefonsamtaler og internettrafikk i mellom 6 måneder og 2 år for hele befolkningen, og uten at det er noen mistanke om ulovlige forhold. Dette inkluderer informasjon om hvor du oppholdt deg når du ringte, sendte SMS eller surfet på nettet, og informasjon om hvem du kommuniserte med. Norge allerede er en versting på personvern når det gjelder blant annet publisering av svært sensitive opplysninger om folks inntekt og formue. Fremskrittspartiet har derfor fremmet et representantforslag, Dokument 8:5 (2009–2010), om at saken i hvert fall gis en grundig behandling i Stortinget. Samtlige andre partier gikk imot et tilsvarende FrP-forslag i Dokument nr. 8:88 (2007–2008). En slik grundig stortingsbehandling forutsetter en grundig drøftelse av de personvernmessige forhold, som Datatilsynet har gode forutsetninger for å bidra til.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som et ledd i arbeidet med datalagringsdirektivet etablerte og ledet Samferdselsdepartementet i perioden 2006-2007 en interdepartemental arbeidsgruppe bestående av Justis- og politidepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Datatilsynet, Post- og teletilsynet og Kripos. Gruppen vurderte direktivet og diskuterte sentrale problemstillinger knyttet til eventuell norsk implementering. Arbeidet i denne gruppen la grunnlaget for det notatet som Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet skal sende ut på høring. Datatilsynet har med andre ord deltatt i det forberedende arbeidet for høringen og tilsynets synspunkter er tilkjennegitt overfor departementene. For øvrig vil Datatilsynet være en viktig høringsinstans for departementene.