Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:214 (2009-2010)
Innlevert: 18.11.2009
Sendt: 19.11.2009
Besvart: 26.11.2009 av forsvarsminister Grete Faremo

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Tidligere forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen signaliserte at regjeringen ville legge frem sak om Norges fremtidige hovedflybase for Stortinget før påske 2010.
Hvordan er prosessen frem til saken blir lagt frem og hvilken tidshorisont er det statsråden ser for seg?

Begrunnelse

I forsvarsmeldingen foreslo regjeringen å utsette valg av hovedflybase for jagerfly inntil bestemmelsen om hvilken type jagerfly som skulle erstatte dagens F 16 ble fattet. Denne saken er avklart og stortinget forventer derfor at saken kommer til behandling innen kort tid. Jeg antar at saken vil ta noe tid å behandle grunnet støyrapporter som er under arbeid, lange høringsfrister, departementets utarbeidelse av saken og selve behandlingen i stortinget. Det er grunn til å stille spørsmål om regjeringen vil kunne legge frem saken for stortinget innenfor tidsrammen som forventet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 19. november 2009 med spørsmål fra stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland knyttet til prosessen med valg av lokaliseringsløsning for de nye kampflyene i Forsvaret.

Arbeidet med anskaffelse og innfasing av de nye kampflyene er en stor og utfordrende prosess. Beslutningen knyttet til lokalisering av de nye kampflyene inngår som en del av dette arbeidet. Jeg er svært opptatt av å håndtere denne prosessen gjennom en helhetlig tilnærming, slik at alle vesentlige konsekvenser blir klarlagt før endelige beslutninger fattes.

Regjeringen har derfor iverksatt et utredningsarbeid i Forsvarsdepartementet, hvor lokaliseringsalternativene Bodø, Ørland, Evenes samt kombinasjoner av disse gjennomgås og vurderes. Utredningen innebærer vurderinger av operative forhold, trenings- og infrastrukturbehov, styrkeproduksjon, logistikk og støttebehov, støy, samt distrikts- og regionalpolitiske konsekvenser. Disse vurderingene sammenstilles i en rapport som vil sendes ut på bred offentlig høring før regjeringen vil anbefale en lokaliseringsløsning. Som en del av den politiske beslutningsprosessen, ønsker jeg også å besøke alle de tre aktuelle basene, for å få best mulig innsikt i lokale forhold.

I tråd med Prop.1 S (2009-2010), vil regjeringen legge frem en anbefaling om lokalisering av de nye kampflyene i 2010.