Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:215 (2009-2010)
Innlevert: 18.11.2009
Sendt: 19.11.2009
Besvart: 24.11.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vil statsråden vurdere å bidra til å støtte fusjonsprosessen ved Høgskolene i Oslo og Akershus gjennom å legge til rette for at et bredt stortingsflertall kunne samles om en garanti om at en fusjonert høgskole får beholde sin relative andel av basisbevilgningene også etter en fusjon?

Begrunnelse

Det pågår, i tråd med signaler fra Regjering og Stortingsflertall en rekke samhandlings- og fusjonsprosesser i høgskolesektoren. Slike prosesser er viktige for å optimalisere bruken av skattepenger i høgskolesektoren. Prosessen har kommet særlig langt i Høgskolene i Oslo og Akershus. Som i alle slike prosesser er det en viss treghet og motstand.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg er opptatt av at ved fusjoner mellom institusjoner i universitets- og høgskolesektoren skal bevilgningene videreføres. Jeg vil legge til grunn at Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus får ført videre sin langsiktige og strategiske bevilgning etter en fusjon.

Fusjonsprosessen mellom høgskolene i Oslo og Akershus er positiv for best mulig bruk av ressurser, slik representanten Lien påpeker. En sammenslått institusjon vil kunne gi økte muligheter til å oppnå kvalitativt bedre resultater både innenfor høyere utdanning og forskning. Videre vil en samlet institusjon med større kraft kunne bidra i arbeidet med regional utvikling.

En eventuell ny fusjonert institusjon som får videreført den langsiktige og strategiske bevilgningen fra de to eksisterende institusjoner vil totalt sett kunne fremstå med økt faglig robusthet og økt økonomisk handlingsrom.