Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:219 (2009-2010)
Innlevert: 19.11.2009
Sendt: 20.11.2009
Besvart: 27.11.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Mener statsråden at det i forbindelse med budsjettspørsmål 291, av 19. oktober, har vært gitt tilstrekkelig svar, og vil statsråden sikre at all tilgjengelig informasjon, utarbeidet av, eller i samarbeid med de ulike departementer kommer frem når slike spørsmål stilles?

Begrunnelse

Under budsjettbehandlingen stiller partiene en rekke spørsmål til Finansdepartementet for å få svar som er nødvendig for sin behandling av statsbudsjettet.
I den forbindelse stilte bl.a. Fremskrittspartiets finansfraksjon departementet spørsmål, jf. spm.291 av 19. oktober '09, om hvor stor del av bevilgningen på kapittel 580, post 70 for bostøtte, som er mottatt av innbyggere med innvandrerbakgrunn.
Departementet oppgir i sitt svar hvor stor andel som mottas av flyktninger under introduksjonsprogrammet, men at det ikke føres registrering av øvrige mottakere med innvandrerbakgrunn. I svaret fremkommer det følgende:

" Departementet fører ikke statistikk over innvandrere på ordningene på KRDs budsjett. Innvandring eller flyktningstatus har ingen innvirkning på bostøtteberegningen og registreres derfor ikke i bostøttesystemet."

Fremskrittspartiets fraksjon har i ettertid imidlertid funnet frem til disse opplysningene selv, gjennom SSBs portal. I rapport SA-103 2008 "Innvandring og innvandre 2008", fremkommer alle de etterspurte opplysningene, helt ned på landbakgrunn og botid.
I forordet til rapporten står det å lese:

"Publikasjonen er gitt ut med støtte fra Arbeids- og Inkluderingsdepartementet".

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til at Kommunal- og regionaldepartementet har ansvaret for boligpolitikken, herunder bostøtteordningen. Svaret på spørsmål nr. 291 fra Fremskrittspartiet fraksjon ble derfor utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet. Jeg har også innhentet uttalelse fra Kommunal- og regionaldepartementet i forbindelse med dette oppfølgningsspørsmålet.

Fremskrittspartiets spørsmål var knyttet til hvor stor del av bostøtten som går til innvandrere i 2009. Etter det jeg er kjent med er tallene fra SSB i rapport SA-103 2008 knyttet til bostøtte til innvandrerbefolkningen i 2006. SSBs statistikk har framkommet ved å koble ulike administrative registre og statistiske datakilder. Sammenkoblingen av informasjon har foregått etter spesielle tillatelser. Publikasjonen oppdateres annethvert år.

Som Kommunal- og regionaldepartementet tidligere har opplyst, føres det ikke årlig statistikk over hvor stor andel av bostøtten som mottas av personer med innvandrerbakgrunn. Det foreligger derfor ikke tall for hvor stor andel av bostøtten som utbetales til innvandrerbefolkningen i 2009. Rapporten fra 2008, med statistikk fra 2006, kan imidlertid gi grunnlag for et usikkert anslag.

Jeg vil understreke at både Kommunal- og regionaldepartementet og Finansdepartementet legger vekt på at tilgjengelig, relevant informasjon kommer fram i alle svarene på Finanskomiteens spørsmål til forslaget til statsbudsjett.