Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:220 (2009-2010)
Innlevert: 19.11.2009
Sendt: 20.11.2009
Besvart: 27.11.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Vil statsråden sørge for at arbeidstagere kan beholde uavkortet pensjon fra 69 til 70 år?

Begrunnelse

Bakgrunn for spørsmålet er at jeg har fått henvendelse fra arbeidstager / lektor som arbeider i tilnærmet full stilling innenfor videregående skole. Til orientering handler dette om fag som kunsthistorie, norsk, fransk, engelsk og realfag.
Hovedregelen har vært at pensjonen reduseres etter at man har fylt 67 år, men for et par år siden kom en bestemmelse som sa at personer som ønsket å arbeide etter fylte 67 år, skulle få uavkortet pensjon i tillegg til lønnen.
Dette ble bestemt for å motivere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid. Dette begrunnet med at samfunnet trenger både kompetanse og arbeidskraft.
Først gjaldt denne ordningen for ett år - så ble den utvidet til også å gjelde 68-åringer.
Mange nyter godt av denne ordningen. Imidlertid er det for enkelte ønskelig å fortsette enda et år - altså fram til fylte 70 år. En ordning som både er ønskelig for den ansatte, arbeidsgiver og samfunnet. Men en slik gunstig ordning viser det seg - opphører ved fylte 69 år.
Indirekte blir det slik at man snarer motiveres til å avslutte sitt virke før fylte 70 år - i alle fall fra 69 år. Dette virker utilsiktet.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Eldre arbeidstakere utgjør en betydelig ressurs i arbeidslivet. For å stimulere denne gruppen til å forlenge yrkeskarrieren er ordningen med inntektsprøving av alderspensjon fra folketrygden avviklet for 67-åringer fra 2008, og for 68-åringer fra 2009. Regjeringen ønsker å videreføre dette tiltaket, og har i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 foreslått å fjerne inntektsprøvingen også for 69-åringer. Dette vil innebære at all avkorting av alderspensjon fra folketrygden mot arbeidsinntekt blir fjernet fra 1. januar 2010.

I tråd med budsjettforslaget har Regjeringen fremmet forslag til nødvendige endringer i folketrygdeloven. Lovforslaget ble lagt fram for Stortinget den 20. november 2009 ved Prop. 54 L (2009-2010).