Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:222 (2009-2010)
Innlevert: 19.11.2009
Sendt: 20.11.2009
Besvart: 27.11.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Nettstedet Helti100.no importerer kakepynt laget av sukker fra Sverige. Som et lite selskap i etablererfasen vil de gjerne hente varene selv ukentlig, men blir avkrevet at de må fysisk stanse bilen og stille seg i lang betalingskø ved Svinesund for å betale sukkeravgiften.
I en tid med både Internett, mobiltelefoner og faks, finnes det ikke andre mer effektive, ubyråkratiske og servicevennlige måter å betale sine offentlige avgifter til staten på i 2009?

Begrunnelse

Nettstedet Helti100.no importerer kakepynt laget av sukker fra Sverige. Det burde utmerket godt la seg gjøre å la småimportører betale på Internett på forhånd og vise frem kvittering, dersom de ble stanset i tollen f eks.
Som følge av all grensehandel mellom Sverige og Norge er denne regelen en invitasjon til smugling da det er lett å late som om man er en privatperson, som kan passere uten å betale med inntil fem kilo. Dette er med å undergrave borgernes tiltro til staten.
FrP er mot sukkeravgiften, men vi mener at så lenge den er vedtatt av Stortinget er det Statens plikt å påse at toll og andre avgifter samles inn på en så effektiv og lite byråkratisk måte som mulig.
Å tvinge tusenvis av småimportører, kioskeiere og andre til å gå ut av bilen og stille seg i kø fremstår som fryktelig ineffektivt og gammeldags.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Mellom 97 og 99 prosent av all fortolling inn i Norge i dag skjer elektronisk. Tilgang til TVINN (TollVesenets INformasjonssystem med Næringslivet) fordrer at importøren enten anskaffer egnet programvare og søker tollregionen om tilgang, eller benytter en speditør som står for fortollingen. Importører kan også skaffe seg tollkreditt, som gjør at de ikke trenger å forestå betalingen ved grensepassering. Registrerte avgiftspliktige har i tillegg en utsatt avgiftsplikt, hvor avgift betales først ved uttak fra eget lager. Alt dette vil kunne bidra til en raskere grensepassering.

For profesjonelle aktører kreves det stor grad av aktsomhet og etterrettelighet for å importere varer til Norge. I tillegg til å ha de nødvendige dokumenter og tillatelser, må man forsikre seg om at produktene tilfredsstiller norske og europeiske standarder innenfor områder som produktsikkerhet, forurensing og matsikkerhet. Importører av næringsmidler skal for eksempel være registrert hos tilsynsmyndigheten (Mattilsynet) før forsendelsen føres inn i landet. Dette gjelder både varer som innføres fra EØS-området og innførsler fra tredjeland. Disse tillatelsene må sjekkes av toll- og avgiftsetaten før importen kan godkjennes.

Statistisk sentralbyrå (SSB) som ansvarlig for handelsstatistikken, er bundet av internasjonale konvensjoner til å holde statistikk over alle varer som importeres til landet. Dette legger igjen sperrer for hvor store lettelser i fortollingen av varene som kan gjennomføres. I tillegg kommer kontrollhensyn, som også tilsier at det føres en viss kontroll med varene som kommer inn.

Toll- og avgiftsetaten arbeider for øvrig kontinuerlig med utbedring av både prosedyrer og systemer.