Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:223 (2009-2010)
Innlevert: 20.11.2009
Sendt: 20.11.2009
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 02.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil statsråden, eventuelt i samarbeid med justisministeren, jobbe for at stjålne kunst- og kulturgjenstander blir registrert i åpne søkbare internasjonale databaser?

Begrunnelse

Tyveri av kunst- og kulturgjenstander har økt de senere år. Flere saker har fått stor oppmerksomhet i mediene, noe som i seg selv kan ha bidratt til økningen. Verdiøkningen i kunstmarkedene har også bidratt til å gjøre slike tyveri mer utbredt da enkeltgjenstanders verdi kan være svært høy.
Økokrim har gått ut og etterlyst en offentlig database for stjålet kunst. Men slike databaser eksisterer allerede, på privat basis i det internasjonale kunstmarkedet. Et eksempel er The Art Loss Register, som eies av en rekke forsikringsselskap og kunsthandlere. Det bør være mulig å få til en systematisk registrering og søk i en slik database, for stjålne norske kunst- og kulturgjenstander.
En særnorsk ordning er neppe like hensiktsmessig som å knytte seg opp til allerede eksisterende internasjonale databaser, da stjålet kunst i stor grad omsettes på et internasjonalt marked.
Man kan se for seg en ordning hvor f.eks. Politiet tegner avtale med en av de store internasjonale databasene, og hvor politiet systematisk registrerer alle kunst- og kulturgjenstander som anmeldes stjålet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen vil styrke innsatsen mot kulturminnekriminalitet. Det skal legges til rette for at informasjon knyttet til kulturminnekriminalitet blir gjort tilgjengelig i aktuelle databaser for å sikre en bedre koordinering og informasjonsutveksling. På initiativ fra Justisdepartementet ble det i mai 2009 avholdt et seminar med sentrale offentlige og private aktører om dette viktige temaet.

Politiet har i lengre tid prioritert kampen mot organisert kriminalitet, herunder kunsttyveri. Økokrim, som er tildelt ansvar som nasjonalt kompetansesenter for stjålne kunst- og kulturgjenstander, får tilført ti nye stillinger i 2010, hvorav to er øremerket miljø- og kulturminnekriminalitet.

Som et ledd i det tverretatlige samarbeidet har Politidirektoratet gitt Økokrim i oppgave å danne en tverretatlig kompetansegruppe. Det er foreslått at gruppen skal ha fokus på tverrfaglig samarbeid og kompetanseheving. Det er videre foreslått at gruppen skal utarbeide en veileder til bruk i kampen mot kunst- og kulturminnekriminalitet.

Opprettelsen av en database for stjålet kunst og antikviteter er et av flere tiltak i ”Politidirektoratets tiltaksplan for bekjempelse av miljøkriminalitet 2006 – 2009”. Politidirektoratet har nå igangsatt et arbeid med å se på muligheten for å legge til rette for at informasjon knyttet til kunst- og kulturgjenstander blir tilgjengelige i aktuelle databaser, herunder både nasjonalt og internasjonalt.

I denne sammenheng kan det opplyses at jeg tidligere har gitt svar til Stortinget at beslutningen om hvorvidt Politidirektoratet skal opprette en slik database for stjålne gjenstander og som gjøres tilgjengelig for publikum, vil bli tatt stilling til når Politidirektoratets utredningsarbeid er sluttført. Arbeidet vil omfatte en vurdering av muligheter, fordeler, samt tekniske og rettslige utfordringer rundt en slik database.

Dette arbeidet bør ses i sammenheng med det generelle spørsmålet om politiets egne nettsider bør utvikles med sikte på å ivareta publikums og politiets felles interesser i oppsporing av tyvegods. Dagens regelverk tillater ikke løpende utlevering av registeropplysninger jf. § 16 annet ledd i forskrift om strafferegistrering fra 1974. Jeg har tidligere uttalt at dagens regelverk skal gjennomgåes i forbindelse med forslaget til ny politiregisterlov. Når det gjelder stjålne (kunst-)gjenstander antas at de aller fleste vil samtykke i at gjenstanden legges ut offentlig, særlig når gjenstanden ikke viser til en konkret person eller konkret straffesak, men kun til et saksnummer hos politiet. En mulig løsning vi vil vurdere i forbindelse med gjennomgåelse av regelverket kan således være at tyvegods alltid kan legges ut offentlig med kun saksnummer som referanse, med mindre vedkommende uttrykkelig har bedt om at saken/gjenstanden forbeholdes politiets registre.