Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:224 (2009-2010)
Innlevert: 20.11.2009
Sendt: 20.11.2009
Besvart: 02.12.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Energi- og miljø komiteens leder, Erling Sande fra SP har uttalt (se link) at han "personlig har sans for" at man utvider grensen for kraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 megawatt. Energibehov og klimahensyn lå til grunn for hans mening.
Kan vi forvente at denne saken følges opp av Regjeringen, slik at stortinget blir forelagt en sak om å øke grensen for utbygging av kraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 megawatt?

Begrunnelse

http://www.bondelaget.no/sogn-og-fjordane/smaakraft-for-strengt-i-verna-vassdrag-article50566-186.html

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Stortinget har i Verneplan for vassdrag gjennom 6 vedtak vernet viktige nasjonale naturkvaliteter og et representativt utvalg av norsk vassdragsnatur. Vernet gjelder først og fremst mot kraftutbygging selv om det også skal tas hensyn til ved andre inngrep.

Stortinget vedtok i 2005 at det kan åpnes for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert effekt opp til 1 MW i vernede vassdrag, i Bjerkreimsvassdraget ble grensen satt til 3MW. Forutsetningen var at slike utbygginger ikke skulle svekke verneverdien i vassdragene. Ved den avsluttende suppleringen i 2009 forutsatte Stortinget at det skal etableres et prøveprosjekt med helhetlig forvaltning i Vefsnavassdraget, der det kan legges til rette for mindre, skånsom kraftproduksjon fristilt fra maksgrensen på 1 MW.

Regjeringen går inn for å øke den fornybare energiproduksjonen betydelig. Dette vil også innebære en økt satsning på vannkraft og det blir viktig å finne fram til de gode prosjektene. Planprosjektet i Vefsna kan gi viktig informasjon om verneverdier og utnyttelsespotensial.

Det er min vurdering at utbyggingen først og fremst bør komme gjennom en skånsom utnyttelse av vannkraftpotensialet i vassdrag som ikke er vernet. Det vil også være fornuftig å se hva man kan lære av planprosjektet i Vefsna. Hvis det på et senere tidspunkt skulle bli aktuelt med en oppmyking av vernet, vil en flytting av grensen fra 1 til 3 MW kanskje heller ikke være det eneste alternativet.

Regjeringen har ut fra dette ingen planer om å gå til Stortinget med forslag om å øke grensen for utbygging av kraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 MW på det nåværende tidspunkt.