Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:227 (2009-2010)
Innlevert: 20.11.2009
Sendt: 23.11.2009
Besvart: 01.12.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I Energiteknikk nr 2009 kan man lese at norsk kraft- og industrimiljø kaller en ordning med utleie av kraftverk i 15 år "dødfødt" og tilnærmet hensiktsløs. Aktørene mener en slik ordning må vare over periode på minst 30 år skal den ha noen hensikt.
Vil ministeren ta grep for å komme norske kraft- og industrimiljø i møte når det gjelder et slikt krav, og sikre en tilstrekkelig lang leieperiode, slik at ordning kan få betydning?

Begrunnelse

Industrien mener at verken transaksjonskostnader eller oppbygging av driftsorganisasjoner lar seg forsvare i ett 15 års perspektiv, og at det vil være umulig å få lønnsomhet ved så korte tidsperspektiver.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Konsolideringsmodellen for offentlig eierskap til vannkraftanlegg ligger til grunn for Stortingets lovvedtak om utleieperiodens lengde. Formålet med konsolideringsmodellen er å sikre og styrke det offentlige eierskapet. Dette tilsier at utleieperiodene ikke bør være for lange, siden styringen av kraftverk og tilhørende anlegg er en sentral funksjon ved eierskapet. Eksempelvis vil lange leiekontrakter binde opp fremtidige kommunestyrer og fylkesting. Det er ikke gitt at disse organer i fremtiden nødvendigvis vil ønske samme løsning for eierskap og kraftdisponering som da leieavtalen ble inngått.

Forholdet til EØS-avtalen ved valg av lengden på utleieperiode er et meget sentralt hensyn. Det må finnes en balanse mellom hensynet til å sikre eiers posisjon på den ene siden, og på den annen side hensynet til at avtalene må være langvarige nok til å være industrielt og kommersielt interessante for leietaker. En for lang utleieperiode kan uthule konsolideringsmodellen, og dermed rokke ved det offentlige eierskapet. Ut fra disse hensynene valgte Stortinget 15 år fordi det er innenfor rammene for konsolideringsmodellen.

Jeg har ingen planer om å ta noe initiativ til en lovendring på dette punktet slik representanten spør om. Jeg vil tvert imot advare mot den risiko som ligger i at en forlenget utleieperiode kan undergrave prinsippet om offentlig eierskap til landets vannkraftressurser. Konsolideringsmodellen ble vedtatt i kjølvannet av at EFTA-domstolen i 2007 fant de tidligere hjemfallsreglene EØS-stridige. De reglene vi nå har er forankret i EØS-avtalens regler om eiendomsretten, og i tråd med avgjørelsen fra EFTA-domstolen, som åpner for at Norge kan ha et lovverk som sikrer at eierskapet til landets vannkraftressurser skal ligge på offentlige hender.

De nærmere reglene for utleie vil bli presisert i forskriften om utleie av vannkraftproduksjon. Jeg er opptatt av at det sikres reelle muligheter for utleie, samtidig som ordningen må ligge innenfor lovens rammer og prinsippene i konsolideringsmodellen.