Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:228 (2009-2010)
Innlevert: 20.11.2009
Sendt: 23.11.2009
Besvart: 27.11.2009 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Hvordan vil statsråden sørge for at innsatsen mot organisert kunsttyveri styrkes?

Begrunnelse

Vi ser stadig eksempler på at verdifull og uerstattelig kunst kommer på avveie. I følge Økokrim er det i denne type saker ikke uvanlig at organiserte kriminelle står bak tyveriene. Til NRK Dagsrevyen 18. november uttrykker Økokrim bekymring over denne utviklingen, og peker på at manglende ressurser gjør etterforskning og oppfølging av denne type saker svært krevende.
Kunsttyveri er i ferd med å bli en storindustri internasjonalt, og det er her nødvendig med omfattende samarbeid over landegrensene. Samtidig vet vi at norsk politi mangler ressurser til å ta seg av slike saker. Økokrim har tidligere pekt på behovet for et register over norsk kunst som har forsvunnet, men fremdeles mangler ressurser til dette. Det er liten tvil om at en kunne gjort langt mer med dette problemet dersom det ble stilt mer ressurser til rådighet. For å komme denne typen kriminalitet til livs er det nå viktig at dette gis høyere prioritet, også i form av økte ressurser.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har i lengre tid prioritert kampen mot organisert kriminalitet, herunder miljøkriminalitet. Prioriteringen bidro til at Politidirektoratet og Riksadvokaten har hatt økt oppmerksomhet på forebygging og bekjempelse av alvorlig miljøkriminalitet, herunder kunst- og kulturminnekriminalitet.

Økokrim, som allerede i 2006 fikk ansvar som nasjonalt kompetansesenter for stjålne kunst- og kulturgjenstander, ble styrket i forhold til dette arbeidet i 2009 og vil i 2010 få tilført ti nye stillinger, hvorav to er øremerket for utfordringer vedrørende miljø- og kulturminnekriminalitet.

På oppdrag fra Politidirektoratet har Økokrim nå sluttført arbeidet når det gjelder etableringen av en tverretatlig kompetansegruppe, slik at gruppen kan oppta arbeidet i begynnelsen av 2010. Gruppen skal blant annet fokusere på kompetanseheving og tverretatlig samarbeid når det gjelder forebygging og bekjempelse av kunst- og kulturminnekriminalitet.

Opprettelsen av en database for stjålet kunst og antikviteter er et av flere tiltak i ”Politidirektoratets tiltaksplan for bekjempelse av miljøkriminalitet 2006 – 2009”. Politidirektoratet har nå igangsatt et arbeid med å se på muligheten for å legge til rette for at informasjon knyttet til kunst- og kulturgjenstander blir tilgjengelige i aktuelle databaser, herunder både nasjonalt og internasjonalt. Kompetansegruppen under ledelse av Økokrim vil kunne gi verdifulle innspill.

Avslutningsvis ønsker jeg å understreke at Justissektoren ikke kan bekjempe organisert kunsttyveri alene. For eksempel har Kultur- og kirkedepartementet gjort et omfattende arbeid for å kartlegge kunst- og kulturgjenstander som befinner seg i norske kirker og andre bygninger som sorterer under departementets ansvarsområde. Arbeidet ble i verksatt både i forhold til å kunne forebygge tyverier på en bedre måte og for å lette arbeidet i forbindelse med en mulig straffesak.

Innsatsen mot organisert kunsttyveri er avhengig av gode relasjoner til andre lands myndigheter, en løpende kontakt med aktører innenfor kunstmarkedet, og ikke minst alle som bidrar til å gjøre kunst- og kulturgjenstander tilgjengelig for publikum.