Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:232 (2009-2010)
Innlevert: 23.11.2009
Sendt: 23.11.2009
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 30.11.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden redegjøre for rutiner knyttet til at utenlandske studenter avvises ved norske studiesteder, herunder om det evt. eksisterer lister og/eller retningslinjer knyttet til studier som studenter fra enkelte land ikke tillates å påbegynne og hvilke land som evt. omfattes av disse listene/retningslinjene?

Begrunnelse

Undertegnede har merket seg omtalen i media knyttet til den iranskfødte studenten som ikke fikk fortsette sine studier ved Høyskolen i Narvik, samt omtalen av de nordkoreanske studentene som ikke får begynne på doktorgradsstudier ved Universitetet i Stavanger. I begge tilfeller anføres det "sikkerhetsmessige årsaker" som grunnlag for avvisningen av studentene.
Det er klart at Norge både må og skal forholde seg til resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, men undertegnede savner en større åpenhet og forutsigbarhet knyttet til denne type saker.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Spørsmålet om kontroll med kunnskapsoverføring, bl.a. til forskere og studenter, er en relativt ny problemstilling. FNs Sikkerhetsråd har vedtatt resolusjoner som bl.a. oppfordrer medlemslandene til å utvise forsiktighet og hindre overføring av teknologi og kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen. Innenfor de multilaterale eksportkontrollregimene er det også tatt initiativ til å drøfte hvordan medlemslandene kan sikre en adekvat kontroll når det gjelder teknologi- og kunnskapsoverføring på nasjonalt plan.

Det er ikke etablert konkrete retningslinjer eller landlister når det gjelder gjennomføring av kontroll med kunnskapsoverføring til utenlandske statsborgere i Norge. De to sakene som nevnes i representanten Skei Grandes spørsmål, hvor studenter fra Iran og Nord-Korea ikke har fått studere i Norge, er behandlet i forhold til hhv. Utlendingsloven og Forskrift om gjennomføring av sanksjoner mot Nord-Korea. Dette viser at flere regelverk og hensyn kan komme i betraktning i slike saker.

Utenriksdepartementet er ansvarlig for gjennomføringen av den strategiske eksportkontrollen og av FNs sanksjonsregimer. Kontrollen er hjemlet i et særskilt straffesanksjonert lovverk og retter seg både mot strategiske varer, tjenester og teknologi, herunder også immaterielle ytelser. PST har et særskilt ansvar for å forebygge og etterforske brudd på regelverket. I tillegg har Tollvesenet lovpålagte kontrolloppgaver. Kontroll med utlendingers adgang og opphold i riket tilligger utlendingsmyndighetene.

Som ansvarlig myndighet for den strategiske eksportkontrollen og for gjennomføringen av våre internasjonale forpliktelser, har Utenriksdepartementet tatt initiativ til et bredere samarbeid med aktuelle etater, herunder Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet og PST for å avklare hvordan spørsmålet om kontroll med kunnskapsoverføring kan håndteres på en måte som ivaretar krav til forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet.

Jeg kan forsikre om at Regjeringen legger stor vekt på å sikre et oversiktelig og forutsigbart regelverk og rutiner når det gjelder den strategiske eksportkontrollen. Når det gjelder spørsmålet om kunnskapsoverføring spesielt, vil jeg understreke betydningen av forebyggende virksomhet og informasjon.

Akademisk frihet er grunnleggende. Samtidig er det nødvendig å ha på plass tiltak for å hindre kunnskapsoverføring som medfører en reell risiko for spredning av masseødeleggelsesvåpen.