Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:235 (2009-2010)
Innlevert: 24.11.2009
Sendt: 24.11.2009
Besvart: 02.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hvilken dokumentasjon ligger til grunn ved valget av Hamar sykehus, fremfor Lillehammer sykehus, som lokalisering av sykehuset Innlandets samling av brystkreftkirurgien?

Begrunnelse

Sykehuset innlandet har med virkning fra 1. mai d.å. samlet sin brystkreftenhet til Hamar sykehus. Dette har skapt betydelig uro fra pasienthold, og er gjort i strid med klare faglige råd i saken.
Saken føyer seg inn i rekken av vanskelig lokaliseringssaker i Sykehuset Innlandet, og fremstår som et ledd i sykehusets strategi for å underbygge behovet for et nytt Hamar sykehus. Dette oppleves ikke av pasientene å være i deres interesse.
I Nasjonal kreftplan fremgår det klart at de regionale helseforetakene skal dokumentere at prosesser som det vi her ser eksempel på er basert på faglige kriterier, jeg siterer:

"Forskning har påvist tett sammenheng mellomkvalitet og behandlingsvolum, særlig innen kirurgisk kreftbehandling. Departementet har derfor pålagt de regionale helseforetakene å legge dokumentert kunnskap til grunn for organiseringen av tilbudet."

I lys av den offentlige debatt som har vært, de faglige vurderinger som er offentliggjort og de mange innspill som har kommet fra pasientene, er det grunn til å reise spørsmål om hvorfor en samling av tilbudet er gjort på Hamar, når tilbudet tilsynelatende i utgangspunktet var bedre ivaretatt på Lillehammer. Særlig er det her grunn til å reise spørsmål i tilknytning til bygningsmessige og bemanningsmessige forhold.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har på bakgrunn av dette spørsmålet bedt Helse Sør-Øst RHF om å redegjøre for bakgrunnen for en samling av brystkreftkirurgien til Hamar sykehus. Jeg siterer følgende svar derfra:”Tidligere Helse Øst tok tidlig opp føringene fra Nasjonal kreftplan gjennom utarbeiding av egen handlingsplan for kreftbehandling i regionen. Styret for Helse Øst RHF vedtok i sak 034-2005, ”Funksjonsfordeling av kreftkirurgien i foretaksgruppen gjeldende fra 1. september 2005”. Dette vedtaket innebar en sentralisering av visse krefttyper til hovedstadsområdet og en begrensning i operasjoner av visse typer kreft på mindre sykehus. I forslagene til funksjonsfordeling og faglig tilpasning av kreftkirurgien var det i denne saken lagt vekt på faglige anbefalinger med spesiell vekt på sammenhengen mellom volum og kvalitet. De generelle prinsippene for funksjonsfordeling er i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og hadde tilslutning i fagmiljøene.

Helse Sør-Øst har gjennom bestillerdokumentet ”Helse Sør-Øst RHFs bestilling av spesialisthelsetjenester for 2008”, presisert at vedtaket fra 2005 skal følges opp. Her ble Sykehuset Innlandet bedt om å følge avtalt funksjonsfordeling innen kirurgi, spesielt innen kreft-behandling, herunder samle behandling av brystkreft til ett av sykehusene. Det ble lagt til grunn at Sykehuset Innlandet i løpet av 2008 måtte ha tatt stilling til lokaliseringen av bryst- og endokrinkirurgien i tråd med føringene.

Sykehuset Innlandet opplyser at de på bakgrunn av tidligere styrevedtak og bestillerdokument igangsatte en utredning av organisering av bryst- og endokrinkirurgien i helseforetaket. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som leverte sin rapport 18. november 2008. Det opplyses at risikoanalyse var en del av dette arbeidet.

Det opplyses videre at saken ble styrebehandlet i sak 76-2008 ved Innlandet sykehus HF. Styret besluttet etter en samlet vurdering at områdefunksjonen for bryst- og endokrinkirurgien i Sykehuset Innlandet ble lagt til divisjon Elverum-Hamar.”

For å sikre kvaliteten i den kirurgiske kreftbehandlingen, ble det i oppdragsdokumentet for 2009 stilt krav til de regionale helseforetakene om å gjennomgå hvilke enheter som utfører kirurgisk kreftbehandling, blant annet innen brystkirurgi. De regionale helseforetakene er i denne gjennomgangen bedt om å legge vekt på faktorer som har betydning for behandlingskvaliteten slik som pasientvolum, organisering og kompetanse, blant annet grad av spesialisering, tverrfaglige team, samt kompetanse til å håndtere uforutsette situasjoner og komplikasjoner.

Styresaken og rapporten fra arbeidsgruppen i Sykehuset Innlandet er offentlige dokumenter. Det fremgår av rapporten at arbeidsgruppens forslag var å samle bryst- og endokrinfaget på et sted i Sykehuset Innlandet, men uten å ta stilling til om dette skulle være Hamar eller Lillehammer. Et mindretall ønsket å avvente et slikt vedtak til 2010. Administrasjonen utarbeidet i styresak 76-2008 med bakgrunn i aktuelle utredninger, dokumenter og føringer fra eier Helse Sør-Øst RHF et forslag til vedtak som styret sluttet seg til og som konkluderte med samling av de kirurgiske funksjonene på Hamar, men med brystdiagnostiske sentra både på Lillehammer og Hamar med kompetanse som kreves i forhold til deltagelse i Mammografiprogrammet.

Regjeringen legger opp til en helhetlig helsepolitikk med en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene for å sikre kvaliteten i behandlingen. Dette vil gi omstilling lokalt, slik som ved organisering av brystkreftkirurgien ved Sykehuset Innlandet. Jeg har tiltro til at Helse Sør-Øst RHF i denne saken har gjennomført en grundig utredning og tatt hensyn til føringene fra Nasjonal kreftplan i arbeidet med plassering av områdefunksjonen for bryst- og endokrinkirurgien i helseforetaket.