Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:244 (2009-2010)
Innlevert: 25.11.2009
Sendt: 25.11.2009
Besvart: 02.12.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Hvordan skal ministeren kunne nå målet om tillitsfulle dyr på norske pelsdyrfarmer?

Begrunnelse

St.meld.nr.12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd ga næringa en frist på 10 år for å oppnå mer tillitsfulle dyr. Blant de fastsatte målene er "Avlstiltak og stell må fremme tillitsfulle dyr"
Dette er et svært krevende og kritisk mål, da det er svært mange dyreindivider per røkter. Dermed har røkteren minimalt med tid per dyr. Spesielt gjelder dette i valpeperioden, da det generelt er lettest å få temmet dyra.
Norsk pelsdyralslag har i sin handlingsplan for dyrevelferd (2008-2012) definert stell og avlstiltak blandt hovedmålene. En sentralmetode i avlsarbeidet er såkalte standariserte adferdstester. Testene som næringa bruker er henholdsvis "pinnetesten" for mink og "godbittesten" for rev. Det er altså kun en test per dyreslag.
Disse testene ble utviklet rundt 1990. Mye har skjedd innenfor dette forskningsfeltet siden da.
Nyere forskning konkluderer samstemmig at det er nødvendig med flere tester per dyreslag for å sikre korrekte resultater. Det er for stor usikkerhet hvis kun en test brukes.
Per i dag godtar mattilsynets tilsynavdeling at pelsdyroppdretteren kun anvender disse enkelttestene, da de har latt det være opp til næringa selv å sikre at korrekte metoder blir brukt. Næringa på sin side har kun forholdt seg til de foreldede metodene.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg vil vise til at det i Stortingsmelding nr 12, 2002-2003, beskrives målsetninger for pelsdyrnæringen. Det fremgår at avlstiltak og stell må fremme tillitsfulle dyr. Dyrenes atferdsegenskaper er i stor grad arvelig, og det er derfor viktig å benytte de riktige avlsdyrene for å få en positiv utvikling på dette området.

Til avlsarbeidet mottar Norges Pelsdyralslag tilskudd fra Landbruks- og matdepartementets budsjett. Tilskuddet for 2009 er på kr 790.000 med formål å fremme målrettet og effektiv avl innenfor pelsdyrnæringen som også skal følge opp målene i stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd, samt drift av genbanken for pelsdyr. Det skal også legges vekt på sikring av genetisk variasjon og inkludering av funksjonelle egenskaper i avlsmålet.

Avlsarbeidet er fulgt opp i Pelsdyralslagets handlingsplan for ”Dyrevelferd i pelsdyrnæringa 2008-2012” som har som mål at norske pelsdyrbønder skal prioritere omsorg og velferd for dyra. Det skal legges vekt på sunne og friske dyr i avlsarbeidet. Fryktsomme dyr skal sorteres ut.

Avlsrådet er ansvarlig for at tillitsfullhet blir en del av avlsarbeidet. En avlsindeks skal utvikles til bruk i databasert avlsprogram. I tillegg skal eksisterende metoder for enkelt utvalg av tillitsfulle dyr revideres og videreutvikles. Norges Pelsdyralslag skal sørge for at dette gjennomføres innen utgangen av 2009. Arbeidet krever blant annet god kontakt med leverandører av databaserte avlsprogram. Gjennom «Kvalitetssystem i pelsdyrgården» skal man følge opp tiltaket i den enkelte pelsdyrgård.

Bransjen har jobbet med denne problemstillingen i flere år, og anbefaler oppdretterne å benytte standardiserte atferdstester når de skal plukke ut hvilke individer det skal avles videre på.

På bakgrunn av resultater fra tilsyn med pelsdyr, vurderer Mattilsynet at utviklingen de siste årene har vært positiv. Særlig mink er blitt vesentlig mer tillitsfull og mindre fryktsom, men også for rev ses en utvikling i riktig retning på dette området. Dette tyder på at næringens tiltak, herunder bruk av ulike tester for utvalg av avlsdyr, ser ut til å ha ønsket effekt. Det er likevel et stykke igjen før man kan konkludere med at Stortingsmeldingens målsetning er fullstendig oppnådd, særlig når det gjelder rev.

Mattilsynet gjennomførte i mars-april 2009, en tilsynskampanje i 74 % av norske pelsdyrhold (både rev og mink). Flere av tilsynspunktene under kampanjen hadde fokus på dyrenes atferd, herunder bruk av tester for å velge ut avlsdyr og metoder for tilvenning av valper til mennesker. Totalt ble det påpekt mangler mhp. avl for tillitsfulle dyr i 16 % av farmene.

I arbeidet med ny forskrift om velferd for pelsdyr, vil det bli foreslått å forby rutinemessig bruk av fikseringsutstyr (nakketang) på rev. Dette vil i praksis medføre et større behov for tillitsfulle dyr, fordi dyreholder ellers ikke vil kunne håndtere reven på en sikker måte (for eksempel i forbindelse med inseminering). Dette vil medføre større behov for ekstra oppmerksomhet på dette området, både i forbindelse med utvalg av avlsdyr og tilvenning av valper til mennesker.