Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:248 (2009-2010)
Innlevert: 26.11.2009
Sendt: 27.11.2009
Besvart: 03.12.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Klimatoppmøtet i København er rett rundt hjørnet.
Hva vil suksesskriteriene være som gjør at Norge påtar seg en forpliktelse om 40 % kutt av klimagassutslipp, har Regjeringen noe konkret mål om minimum andel om hva av dette som skal tas i Norge, og hvor mye er eventuelt det?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Norge arbeider for en framtidig global klimaavtale med et langsiktig mål om å begrense veksten i den globale middeltemperatur til maksimalt 2 grader Celsius i forhold til før-industrielt nivå. Togradersmålet innebærer at de globale utslippene må reduseres med 50-85 % innen 2050. I 2020 må industrilandene redusere utslippene med 25-40 % i forhold til 1990-nivå, mens utslippsveksten i utviklingslandene må begrenses. Dette forutsetter en langt bredere og ambisiøs avtale enn kun en videreføring av Kyotoprotokollen.

Som det framgår av regjeringens politiske plattform av 7. oktober 2009 vil Norge skjerpe vårt klimamål slik at det tilsvarer kutt i utslippene på 40 % dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs avtale der de store utslippslandene påtar seg konkrete utslippsforpliktelser.

Stortinget har besluttet at det er realistisk å ha et mål om å redusere utslippene i Norge med 15-17 millioner tonn CO2 ekvivalenter i forhold til referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er inkludert, jf. Innst. S. nr. 145 (2007-2008). Ut ifra en målsetning om 30 % reduksjon innebærer dette at om lag to tredjedeler av utslippsreduksjonene tas nasjonalt.

En ny internasjonal avtale nødvendiggjør en revisjon av nasjonale mål og virkemidler og en ny vurdering av hvordan Norges samlede innsats bør innrettes for best mulig å redusere de globale utslippene av klimagassene.