Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:249 (2009-2010)
Innlevert: 26.11.2009
Sendt: 27.11.2009
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 07.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I Romerikes Blad 261109 sier Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet "pengene som nå kommer inn i avgifter på biodiesel vil bli brukt til andre miljøtiltak".
Utover å øke statskassen og på den måten indirekte bidra til finansiering av ulike miljøtiltak over statsbudsjettet, hvordan vil man sikre at disse pengene brukes til miljøtiltak, eller medfører ikke Arbeiderpartirepresentantens påstand riktighet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Veibruksavgiftene på bensin og diesel har som hovedformål å stille brukeren overfor eksterne kostnader som bruk av bil medfører. Veitrafikk påfører samfunnet kostnader i form av ulykker, kø, støy, veislitasje samt helse- og miljøskadelige utslipp. Det er også i tråd med prinsippet om at forurenser betaler at bilistene dekker disse kostnadene ved å betale veibruksavgifter.

Veibruksavgiftene gir dessuten staten inntekter som kan brukes til å finansiere offentlige utgifter eller redusere behovet for å øke andre skatter. Inntektene fra veiavgifter øremerkes ikke. Inntektene brukes der det til en hver tid er mest behov for dem, dvs. til de formål som gis høyest prioritet i statsbudsjettet. Veiavgiften er på linje med andre skatter og avgifter grunnlaget for å finansiere statsbudsjettets ulike formål. Halv veibruksavgift på biodiesel innebærer at inntektene på statsbudsjettet øker med 195 mill. kroner påløpt i 2010. Til sammenligning er bevilgningene til miljøvern og fornybar energi over statsbudsjettet om lag 11,3 mrd. kroner i 2009, jf. tabell 8.1 i Prop. 1 S (2009-2010) Statsbudsjettet 2010. I finanskomiteens innstilling om Nasjonalbudsjettet 2010 og forslaget til statsbudsjett for 2010 er det blant annet foreslått en tilskuddsordning for utvikling av miljøteknologi på 140 mill. kroner under Innovasjon Norge, der 100 mill. kroner er øremerket satsing på 2. generasjons biodrivstoff.