Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:251 (2009-2010)
Innlevert: 26.11.2009
Sendt: 27.11.2009
Besvart: 04.12.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): NAV administrerer et tilbud om tidsubegrenset lønnstilskudd, TULT. Tiltaket er landsomfattende og gir tilskudd til personer med varig nedsatt arbeidsevne. Ifølge et Nyhetsbrev fra AID den 27. august i år deltok 1 599 personer på dette tiltaket på landsbasis. I enkelte kommuner har potensielle brukere søkt informasjon om tiltaket både på NAV-kontoret og NAV's nettsider, men har ikke kunnet finne relevant informasjon.
Hva kan statsråden gjøre for at informasjonen om TULT skal bli tilgjengelig for brukerne?

Begrunnelse

I Norge er andelen uføre svært høy i forhold til befolkningens størrelse. Det er en viktig jobb å bidra til at flest mulig, som har restarbeidsevne og som selv ønsker det, kan få være i arbeid og aktivitet. Det betyr mye for den enkeltes økonomi, sosiale trivsel og opplevelse av egenverd å kunne delta og bidra i samfunnet. NAV har en rekke virkemidler som kan tas i bruk etter brukerens behov og muligheter. Lønnsubestemt lønnstilskudd er en ordning som kan føre til at personer med varig nedsatt arbeidsevne får en ny sjanse til deltakelse. Det er derfor ikke tilfredsstillende når det viser seg at enkelte NAV-kontorer ikke kjenner til ordningen eller ikke benytter den. Det er også nødvendig å sørge for at informasjon om ordningen, og de muligheter den gir, er tilgjengelige for potensielle brukere og andre.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Tidsubestemt lønnstilskudd er en av mange ordninger som inngår i Arbeids- og velferdsetatens virkemiddelportefølje. Det kan derfor være utfordrende både for brukere og samarbeidspartnere å ha full oversikt over alle mulighetene som finnes til enhver tid. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at det blir gitt informasjon om dette tiltaket ved NAV-kontorene i dialog med arbeidsgivere og brukere i de tilfellene der det er aktuelt.

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser også at ordningen er omtalt under ”Virkemiddeloversikten” på Arbeids- og velferdsetatens intranett. Etatens intranett brukes av saksbehandlere og veiledere som inngang til nærmere informasjon om de ulike tiltakene som etaten rår over. Forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd er beskrevet der på lik linje med andre mer etablerte ordninger.

På Arbeids- og velferdsetatens eksterne nettsider, www.nav.no, ligger det videre tilgjengelig informasjon om ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd – blant annet på sidene for ”Arbeid /Arbeidssøker” som valg under overskriften ”Aktuelt for arbeidssøkere”. Det er også lenker til denne informasjonen fra sider for arbeidsgiver, sider om ”Inkluderende arbeidsliv” og sider om ”Tilbake til arbeid og uføreytelser”. Det er også en snarvei til beskrivelsen av ordningen på nettsidens forside under ”Innhold A til Å”.

Jeg vil understreke at ordningen foreløpig er et forsøk. Hittil i 2009 er nivået på dette tiltaket om lag 1 500 tiltaksplasser i gjennomsnitt, og den benyttes overfor aktuelle personer i samsvar med det omfanget det er lagt opp til.