Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:254 (2009-2010)
Innlevert: 26.11.2009
Sendt: 27.11.2009
Besvart: 08.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Politiet skal bytte ut sitt tjenestehåndvåpen revolver cal. 357/38 til pistol. Flere pistolklubber og enkeltpersoner med gyldig våpenkort er interessert i å overta våpnene med tilhørende utstyr for en rimelig penge, istedenfor at våpnene blir destruert.
Hvordan stiller justisministeren seg til dette?

Begrunnelse

Skytterinteresserte rundt om i landet benytter dette kalibret til trening og konkurranser. Derfor er det mange lag/foreninger som svært gjerne vil få overta våpnene med tilhørende utstyr. Men det virker som dette vanskelig lar seg gjennomføre. I stedet er det meningen at våpnene skal destrueres. Dette virker både urimelig og meningsløst. Det er misbruk av brukbart utstyr og tap av salgsinntekter. Det er dessuten en skandale også miljømessig.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet ser positivt på den innsatsen pistolklubbene gjør for å skaffe medlemmene gode treningsmuligheter og opplæring i sikker behandling av skytevåpen.

Når det gjelder de våpen som det vises til i spørsmålet, opplyser Politidirektoratet at dette er ca. 6000 revolvere av eldre modell med faste sikter og 4 tommers løp. Selv om våpnene har samme kaliber som våpen som benyttes av konkurranseskyttere, vil disse våpnene være mindre egnet til konkurranseskyting. I våpenloven med forskrifter oppstilles et behovskrav for å kunne erverve og inneha skytevåpen, og det settes begrensinger i forhold til antall våpen av samme type den enkelte kan erverve. Det fremgår av våpenforskriften § 13 tredje ledd at det bare kan gis tillatelse til våpentyper som ”lovlig kan brukes innenfor de lovlige skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrer. Det er kun tillatt å erverve og inneha ett våpen per program. Hvor skytterorganisasjonens krav til spesifikasjoner på våpen til øvelses- og konkurranseskyting er identiske for flere programmer i samme eller andre godkjente skytterorganisasjoner, tillates det kun å erverve og inneha ett våpen til bruk i disse programmene.” Av bestemmelsens siste ledd fremgår det at politimesteren kan dispensere fra kravene til antall våpen ”dersom søkers aktivitet tilsier det”. Det antas at aktive skyttere vil velge andre modeller i samme kaliber for å kunne delta i konkurranser.

Justisdepartementet har i år vedtatt en ny våpenforskrift, som stiller strengere krav til kontroll med skytevåpen i privat eie, og hvor formålet blant annet er å redusere antall skytevåpen i samfunnet. Det er også gjennomført to våpenamnestier med samme formål.

Politidirektoratet, som har det faglige ansvaret for politiets operative virksomhet, har vurdert disse revolverne til å være lite egnet til seriøs konkurranseskyting. Ut fra prinsipielle vurderinger ønsker heller ikke direktoratet å bidra til at samfunnet tilføres flere skytevåpen ved å legge brukte og lite egnede våpen ut for billigsalg. Et eventuelt salg ville dessuten innbringe en beskjeden inntekt i forhold til kostnadene ved kvalitetskontroll av revolverne før de legges ut for salg og kostnadene ved selve salgsprosessen. Ved destruksjon vil våpnene bli hugget opp og gjenvunnet som metall.

På denne bakgrunn finner jeg ikke grunn til å overprøve Politidirektoratets beslutning.