Skriftlig spørsmål fra Janne Fardal Kristoffersen (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:258 (2009-2010)
Innlevert: 26.11.2009
Sendt: 27.11.2009
Besvart: 03.12.2009 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Janne Fardal Kristoffersen (H)

Spørsmål

Janne Fardal Kristoffersen (H): Får kommunen tilstrekkelig hjelp i en vanskelig sak når det ikke er mulig å få svar på hvilket departement som er riktig adressat for kommunens henvendelse, og når alle de andre aktuelle kommunene på Sørlandet har fått tilskudd til utbygging av slikt renseanlegg, burde det ikke være rett og rimelig at Lindesnes kommune får det samme tilskuddet?

Begrunnelse

På grunn av ny miljøvernlovgivning er Lindesnes kommune pålagt utbygging av hovedavløpsrenseanlegg. Kostnadsrammen er på ca 60 mill kr. Denne utbyggingen vil føre til at de 1850 abonnentene kommunen har, vil få økt sine utgifter fra 5 100 kr pr husstand i 2009 til ca 11 500 kr pr husstand i 2013. Lindesnes kommune ligger lengst vest i det som karakteriseres som følsomt område (fra Svenskegrensen i øst til Lindesnes i vest). Og er således den siste kommunen som har fått de strengeste krav til rensing av avløpsvannet. Tidligere har miljødepartementet gitt tilskudd i forbindelse med liknende type investeringer (min. 25 %).
Kommunen har en svært anstrengt økonomi og høy grad av levekårsproblemer. En så stor avgiftsøkning, vil føre til store problemer for kommunens innbyggere. Kommunen har derfor innstendig bedt om å få et møte med Miljøverndepartementet for å diskutere muligheten for tilskudd. Departementet viste stor forståelse for kommunens utfordring, men mente Kommunaldepartementet var riktig sted å henvende seg.
Kommunen sendte ny henvendelse til kommunaldepartementet, men fikk der beskjed om at Miljøverndepartementet var riktig mottaker for en slik henvendelse. For kommunen virker det som om ingen er interessert i å forsøke å sette seg inn i og hjelpe i en vanskelig situasjon.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Miljøvernmyndighetene har ansvar for det regelverket som, i tråd med EUs avløpsdirektiv, stiller krav til rensing av avløpsvann i Norge. Etter dette regelverket skal Lindesnes kommune bygge nytt avløpsrenseanlegg i kommunen.

Kommunene kan dekke inn sine kostnader på avløpssektoren gjennom gebyrer.

Tidligere var det bevilgninger på Miljøverndepartementets budsjett til kommunale avløpsanlegg. Denne tilskuddsordningen ble avviklet i 1998.