Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:268 (2009-2010)
Innlevert: 30.11.2009
Sendt: 30.11.2009
Besvart: 08.12.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva er statsrådens overordnede strategi og politikk for innfartsparkering og hvorledes vurderer statsråden situasjonen knyttet til pendlerparkering på kollektivknutepunktet Lillestrøm?

Begrunnelse

På Lillestrøm stasjon i Akershus har det til nå vært en ordning hvor pendlere kan kjøpe parkeringsbillett til reduserte priser – kr. 220,- pr. måned. Dette kommer i tillegg til månedskort på toget – som koster om lag kr. 1250. Denne ordningen skal nå ifølge de opplysningene undertegnede sitter med falle bort, og antallet parkeringskort begrenses til 230 stk. – etter et førstemann til mølla prinsipp. Dette kan medføre at langt færre bruker kollektivtransport fra Lillestrøm og omegn og at bilbruken tiltar. I hvilken grad dette er i pakt med Regjeringens målsetting om at man skal får flere over fra bil til kollektive løsninger fremstår som uklart.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jernbaneverket har ansvaret for at det gis et tilfredsstillende parkeringstilbud til de reisende, uansett om Jernbaneverket eller andre aktører drifter parkeringen. Det er også Jernbaneverket som er ansvarlig for å fastsette parkeringsavgiften der avgift er aktuelt for å regulere bruken av parkeringsanlegget. Ved beslutninger om investering og drift skal samfunnsøkonomiske vurderinger legges til grunn for fastsetting av parkeringskapasitet og parkeringsavgift. Siden det er et mål å få flere til å reise kollektivt, vil innfartsparkeringstilbud til under markedspris være ett av flere virkemidler for å oppnå dette.

Jeg er tidligere, både gjennom skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud 27.10.2009 og på annen måte gjort kjent med at situasjonen for pendlere som ønsker å parkere ved Lillestrøm stasjon, ikke er bra nok. Spørsmålet dreide seg om utbyggingsplanene for parkeringsplasser i Oslo-området. I svaret ble det orientert om at parkeringsselskapet hadde stilt flere plasser til disposisjon med redusert pris i parkeringshuset enn det som Jernbaneverket hadde betalt for og at parkeringshusets eier Rom Eiendom hadde endret dette. Det ble samtidig redegjort for den planlagte utvidelsen med 70 utendørs plasser ved Lillestrøm stasjon.

I forbindelse med utarbeidelse av svaret på herværende spørsmål, er saken på ny forelagt Jernbaneverket.

Den offentlige innfartsparkeringen ved Lillestrøm stasjon i Jernbaneverkets regi har per i dag 320 plasser i Rom Eiendom AS sitt parkeringshus. I tillegg er det 80 plasser utendørs. Jernbaneverket planlegger som nevnt ytterligere 70 plasser på flateparkering ved stasjonen. Jeg er kjent med at Jernbaneverket er i dialog med Rom Eiendom om å endre rutinene for tildeling av rimelige parkeringsplasser og bedre informasjonen om pendlerparkeringen på Lillestrøm. Rom Eiendom følger opp dette i forhold til parkeringsselskapet som ivaretar den praktiske gjennomføringen.

For så langt som mulig å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel vil jeg dessuten be Jernbaneverket vurdere leie av flere plasser av Rom Eiendom i det samme parkeringshuset. Jeg forventer at disse tiltakene vil avhjelpe situasjonen ved Lillestrøm stasjon.