Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:270 (2009-2010)
Innlevert: 30.11.2009
Sendt: 30.11.2009
Besvart: 04.12.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Er statsråden enig at rein bør merkes på samme måte som husdyr som sau og ku?

Begrunnelse

Det er alminnelig enighet om at antallet reinsdyr på Finnmarksvidda er for høyt i forhold til beitegrunnlaget. Et problem for tellingen av antall rein, er dårlig oversikt over antall dyr og eierforhold til dyrene.
Til forskjell fra andre husdyr, som sau og ku, merkes ikke reinsdyr med merke som inneholder et unikt individnummer. I stedet merkes reinen med tradisjonelle knivmerker i ørene.
Dagens manglende individmeringen av rein har alvorlige negative konsekvenser for både dyrevelferd, mattrygghet og naturressurser. Reineiernes argument for knivmerke er at dette kan sees på lang avstand, men det kan også plastmerker gjøre.
Merkning med plastmerker vil også åpne for individmerking av reinen, og dermed sporing i matkjeden.
Det blir også mulig å telle antall dyr på vidda og antall dyr per eier.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Hvilke merkemetoder som skal benyttes ved merking av tamrein, er regulert i reindriftsloven kapittel 5.

Den tradisjonelle reinmerkingen med øresnitt innebærer merking av reinen med eierens individuelle og registrerte merke. All rein i det samiske reinbeiteområdet skal være merket med slike øresnitt. Alle reinmerker skal godkjennes av myndighetene før de tas i bruk. Både innkomne søknader om reinmerke og avgjørelsen av søknaden kunngjøres for lederne i siidaandelene i vedkommende og tilstøtende distrikter, samt i Sverige og Finland. For øvrig skjer merking av rein på samme måte og etter de samme prinsipper i Sverige.

Merkingen må tilfredsstille kravene i dyrevelferdslovens bestemmelser.

Reindriftsforvaltningen bruker betydelige ressurser på offentlig kontrollerte reintellinger. Reintellingene gjennomføres i henhold til forskrift om offentlig kontrollert telling av rein, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2009, som avløste tidligere bestemmelser. I henhold til § 1 er formålet med forskriften å sikre at det foreligger kontrollerte oppgaver over antall rein i reinbeitedistrikter og tamreinlag. Det følger videre at kunnskap om reintall er et viktig grunnlag for ressursforvaltningen i reindriften og ulike tiltak for å nå de reindriftspolitiske mål. De offentlig kontrollerte reintellingene organiseres på en slik måte at man, etter departementets oppfatning, oppnår stor grad av nøyaktighet for de flokkene som telles.

Som et tillegg til det øresnitt som reindriftsloven foreskriver, velger en del reineiere å ha årgangsmerking av reinen ved plastklips i ørene. I noen områder har dette vært brukt i mange år som ledd i arbeidet med flokkstrukturering og produksjonsoptimalisering.

Jeg ser på denne bakgrunn ikke grunn til å endre bestemmelsene for reinmerking.