Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:272 (2009-2010)
Innlevert: 30.11.2009
Sendt: 30.11.2009
Besvart: 04.12.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan statsråden gjøre rede for effektene av blyforbudet i jaktammunisjon i forhold til hensynet til human jakt?

Begrunnelse

I Norge er det innført et bredt forbud mot bly i jaktammunisjon. Den svenske regjeringen hadde opprinnelig samme intensjon, men valgte å ikke innføre et totalforbud mot bly i jaktammunisjon. Bakgrunnen for dette skal være hensynet til rask avlivning og redusert fare for skadeskyting. Den svenske regjeringen viser blant annet til at det ikke finnes hensiktsmessige alternativer til bly for alle jaktksituasjoner.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Bly er tungt nedbrytbart og har evne til å oppkonsentreres i organismer og deres omgivelser. Bly er giftig selv i lave konsentrasjoner med både akutte og kroniske helse- og miljøeffekter. Økte mengder bly i naturen kan derfor føre til alvorlige konsekvenser for helse og miljø. Et nasjonalt miljøpolitisk mål et at utslippene av bly skal reduseres vesentlig innen 2010 jf. St. meld. nr. 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere framtid.

Blyhagl har vært en stor kilde til blyforurensning i Norge, men fra 1. januar 2005 ble det forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke blyhagl i henhold til forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-5. Forskriften er fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i produktkontrolloven.

Norges Jeger- og Fiskerforbund gjennomførte, i årene 2002 til og med 2004, et testjegerprosjekt for å kartlegge egenskapene for ulike haglmaterialer under praktisk jakt, sett i relasjon til human avliving av vilt. Prosjektet konkluderte med at det finnes blyfrie haglpatroner som er fullgode erstatninger for blyhagl.

Fare for skadeskyting ved bruk av annen ammunisjon enn blyhagl ble også trukket fram i forbindelse med konsekvensvurderingen og høringen i forkant av det norske forbudet. Det ble da vist til konklusjonene i en dansk rapport - Anskydning av vilt. Status for undersøkelser 1999, DMU, nr. 284 - hvor status for skadeskyting ble vurdert. Konklusjonen i denne rapporten var at skudd på for stor avstand var den vesentlige årsak til skadeskyting, uavhengig av type ammunisjon (bly eller stål) og våpen.

Det finnes i dag haglammunisjon på det norske markedet som innehar kvaliteter tilsvarende, eller bedre enn blyhagl. Disse alternative haglmaterialene ivaretar aspektet om human jakt uten å være giftige for verken vilt eller naturmiljø.