Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:262 (2009-2010)
Innlevert: 27.11.2009
Sendt: 30.11.2009
Besvart: 07.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hva kan Regjeringen gjøre for å få til en god løsning for de ungdommene på Stord som startet i VOKT-tjeneste denne høsten i den tro at de ville få det godkjent som siviltjeneste, men som nå risikerer at de ikke rekker skolestart 2010 fordi arbeidet deres høsten 2009 likevel ikke godkjennes som siviltjeneste?

Begrunnelse

Stord kommune har i en årrekke benyttet seg av sivilarbeidere i såkalt VOKT-tjeneste som et ledd i sitt forebyggende arbeid og tilbud til barn og unge i kommunen. På grunn av nedskjæringer i budsjettet hadde ikke siviltjenesteadministrasjonen midler til å gi VOKT-arbeidere til Stord kommune i høst. Kommunen fikk imidlertid signal om at det kunne komme penger i løpet av høsten. På bakgrunn av dette fikk kommunen i stand en ordning sammen med NAV, som sikret at ungdommene som hadde søkt om slik plass kunne starte VOKT-arbeidet. Siviltjenesten fikk likevel ikke midler til å ta inn disse ungdommene før neste vår. Det var da ønskelig at ungdommene i VOKT-arbeid kunne få godskrevet sitt arbeid denne høsten, evt. fått avkortet sin siviltjeneste slik at de var ferdig til skolestart høsten 2010. Det sier siviltjenesteadministrasjonen at de ikke har muligheten til, tross at ungdommen har utført akkurat det samme arbeidet. KrF har blitt kontaktet av folk fra kommunen som synes dette er en dårlig måte å lønne ungdommer som gjør en viktig innsats for samfunnet, og som lurer på om det er mulig å komme fram til en bedre løsning.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Siviltjenestens primærfunksjon er å understøtte rekrutteringen til den militære verneplikten. Avtjening av sivil verneplikt starter den dagen mannskapene etter innkalling møter ved Siviltjenesten og er klarert for utplassering til godkjente oppdragsgivere. Et eventuelt arbeid som er utført før møtedato vil ikke bli tilskrevet som avtjent siviltjeneste.

Statsbudsjettet tildeler årlig bevilgning og definerer kapasitet i Siviltjenesten. Disse rammene for aktiviteten regulerer antall vernepliktige som kan få tjenestegjøre hvert år.

Ved utgangen av 1 halvår 2009 lå gjennomsnittet for tjenestegjørende mannskaper på et for høyt nivå i forhold til rammene i budsjettet. Dette innebar at Siviltjenesten for 2. halvår ikke kunne innkalle flere mannskaper ut over de som allerede var innkalt og skulle møte.

Stord kommune, som er en av Siviltjenestens godkjente oppdragsgivere, meldte den 6. oktober 2009 ønske om å få utplassert 6 navngitte sivile vernepliktige til tjenesten snarest. Jeg har fått opplyst at Siviltjenesten ved den første henvendelse fra kommunen har gitt tilbakemelding på at de aktuelle mannskapene ikke ville bli innkalt, da det allerede var for mange mannskaper i forhold til budsjettrammen. Siviltjenesten har heller ikke gitt noen signaler om en eventuell endret budsjettsituasjon fra høsten.

Siviltjenesten har imidlertid forslått at mannskapene kunne settes på listen for prioritert kø og innkalling på kort varsel, noe de aktuelle mannskapene ønsket.

Jeg har videre fått opplyst at Siviltjenesten i brev av 7. oktober bekreftet ovenfor Stord kommune at henvendelsen var registrert, og at mannskapene foreløpig ikke hadde fått innkalling. Samtidig ble det gjort oppmerksom på at endelig avgjørelse om utplassering ikke kan gis før mannskapet har møtt til tjeneste og at sivile vernepliktige ikke kan tjenestegjøre der hvor de allerede har hatt et ansettelsesforhold. Dette gjelder også ved lærling- og praksisplasser. Dette er praksis for å sikre at siviltjenesten blir utført i tråd med intensjonen til sivil verneplikt og ikke tilpasset den enkelte oppdragsgivers løpende behov for arbeidskraft.

Oppdragsgiver i Stord kommune har også senere i oktober telefonisk henvendt seg til Siviltjenesten med forespørsel om når de nevnte 6 mannskapene ville bli innkalt. Det har da blitt informert om situasjonen i forhold til innkallingskøen og at det på det tidspunkt ikke var mulig å innkalle flere til tjeneste, men at alle de 6 mannskapene dette gjelder er prioritert inn og skal møte på første inntaket den 5. januar 2010.

Jeg ønsker til slutt å gjøre oppmerksom på at det er adgang til å søke om utsettelse med eller avbrudd i tjenesten for inntil ett år av gangen når det foreligger tungtveiende velferdsgrunner. Mannskaper som starter tjenesten så sent at de ikke er ferdig med denne til skolestart, kan søke om avbrudd i tjenesten. Resttjenesten vil da bli avtjent på et senere tidspunkt.