Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:263 (2009-2010)
Innlevert: 27.11.2009
Sendt: 30.11.2009
Besvart: 04.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Undertegnede viser til at hun er kjent med at LAR-pasienter som har hatt store bivirkninger og plager knyttet til bruk av Subuxone, ikke blir tilbudt Metadon eller Subutex, på tross av gode erfaringer med disse preparatene.
Kan helseministeren redegjøre for regelverket knyttet til bruk av de ulike preparatene innen for LAR-systemet, og vil hun sørge for at det er den enkeltes behov og nytte av de ulike preparatene som vil være utslagsgivende for hvilket preparat den enkelte tilbys?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at hun er kjent med at LAR-pasienter som har hatt store bivirkninger og plager knyttet til bruk av Subuxone, ikke blir tilbudt Metadon eller Subutex, på tross av gode erfaringer med disse preparatene.
Undertegnede er av den oppfatning at man må legge individuelle forhold til rette knyttet til hvilke preparat den enkelte blir tilbudt. Dersom et av preparatene fungerer bedre enn andre, så er det, slik jeg ser det, en selvfølge at dette preparatet skal gis. Subuxone medfører, for enkelte LAR-pasienter, store bivirkninger og helsemessige plager.
Det bes derfor om en redegjørelse knyttet til hvilke retningslinjer som ligger til grunn, samt hva statsråden eventuelt har tenkt å foreta seg knyttet til å sørge for at individuelle hensyn blir tatt i forhold til denne problematikken.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Slik jeg oppfatter representanten Kjos sitt spørsmål og begrunnelsen for dette, er jeg enig i at pasientenes syn på valg av preparat i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må tillegges stor vekt. Dette er også i tråd med pasientrettighetsloven (jf. § 3-1).

LAR ble innført som et landsdekkende permanent tilbud for opiatavhengige i 1998. Men allerede i 1992 ble metadon tilbudt, den gang for HIV-positive med immunsvikt (AIDS). Dette for å kunne gjøre pasienten lettere i stand til å nyttegjøre seg den medisinske behandlingen. Erfaringene med dette forsøket var positive, og forsøksordningen ble utvidet.

I starten var det bare metadon som var tilgjengelig som legemiddel. Men i 2002 ble Subutex introdusert som et alternativ til metadon. Dette medførte at en økende andel pasienter fikk Subutex i stedet for metadon. Dette ble gjort etter en helhetsvurdering, og i samråd med pasienten. I 2007 ble også Suboxone gjort tilgjengelig for LAR-pasienter i Norge.

Jeg har i forbindelse med mitt svar til representanten Kjos sitt spørsmål fått Helsedirektoratets vurderinger i sakens anledning. De uttaler at det er en generell risiko for at legemidler i LAR kan komme ut på det illegale markedet. Dette gjelder ifølge Helsedirektoratet likevel i første rekke for pasienter med dårlig rusmestring. Dette er derfor et viktig hensyn i de vurderingene som gjøres i valg av preparat til pasienter i LAR. Metadon administreres vanligvis som en drikkbar løsning, mens Subutex/Subuxone inntas i tablettform. Av legemidlene metadon, Subutex og Suboxone er det, etter Helsedirektoratet sin vurdering, metadon som det er knyttet størst fare for overdose ved. Samtidig er Subutex det preparatet som oppleves av rusmiddelavhengige som det preparatet som lettest lar seg injisere. For å redusere risiko for at legemiddelet skal komme på avveie har Helsedirektoratet derfor anbefalt at Suboxone forskrives framfor Subutex.

Videre er det Helsedirektoratet sin vurdering at dersom pasienten opplever bivirkning med Suboxone kan pasienten få byttet preparat til enten Subutex eller metadon. For stabile pasienter som ikke er i et rusmiljø eller det er mistanke om salg til tredjeperson, er denne overgangen etter Helsedirektoratet sin vurdering uproblematisk. For ustabile pasienter kan det være aktuelt å endre utleveringsordning slik at preparatet tas daglig under tilsyn.

Helsedirektoratet har i sine anbefalinger til fagfeltet når det gjelder valg av legemiddel i LAR anbefalt at Subutex/Subuxone vanligvis bør være et førstevalg i LAR framfor metadon, og at Suboxone bør forskrives for å redusere risiko for lekkasje og injeksjon. Pasientens eget ønske bør vektlegges ved legemiddelvalget.

Avslutningsvis vil jeg nevne at det tas sikte på at den nye forskriften og de nasjonale retningslinjene for LAR vil bli gjort gjeldende på nyåret 2010. De nasjonale retningslinjene vil også omfatte en nærmere omtale av grunnlaget for valg av legemiddel i LAR og prosedyrer for dette valget.