Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:264 (2009-2010)
Innlevert: 27.11.2009
Sendt: 30.11.2009
Besvart: 04.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Ifølge Østlandssendingen 26. november er et behandlingstilbud for multihandikapede barn i Akershus truet av nedleggelse, og rundt 400 familier kan bli rammet. I 11 år har A-hus kjøpt tjenester fra habiliteringsenheten i Gartnerveien barnehage som har spisskompetanse på området. Enheten hjelper familier som har barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser til å mestre livets utfordringer på en best mulig måte.
Hva mener statsråden om at et så viktig tilbud kan bli lagt ned og at verdifull kompetanse forsvinner?

Begrunnelse

Et ambulerende team fra habiliteringsenheten i Gartnerveien barnehage reiser rundt i Akershus til barn med multihandikap som er hjemme, i barnehage, på skolen eller i avlastningsbolig. Teamet bistår foreldre og de som jobber med barna daglig og gir dem veiledning innenfor ernæringsvansker, tekniske hjelpemidler for barn og generell tilrettelegging for barn med store sammensatte vansker. De ser barna i deres eget miljø hvor de oppholder seg hver dag, og ut fra det vurderer behovet for hjelpemidler og barnas muligheter innenfor kommunikasjon. Klinikksjefen ved barne- og ungdomsklinikken ved A-hus sier at de ikke lenger vil prioritere å kjøpe denne tjenesten fra habiliteringsenheten i Gartnerveien barnehage. Det vil bety at tilbudet kan bli nedlagt. Klinikksjefen har uttalt at når A-hus ikke fornyer avtalen med habiliteringsenheten i Gartnerveien barnehage, vil de måtte skaffe seg denne type spisskompetanse på egen hånd. Det fremstår som meningsløst at en å god tjeneste kan bli lagt ned og verdifull kompetanse og erfaring forsvinne, samtidig som A-hus må bygge opp egen kompetanse for å kunne gi et tilbud og bistå de samme familiene. Tilbudet vil i tillegg bli klart dårligere for barna og familiene fordi de kan bli nødt til å reise til A-hus istedenfor at et habiliteringsteam kommer hjem til dem.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er orientert om at Avdeling for habilitering, Barne- og ungdomsklinikken, Ahus, har en kompetent stab på nær 30 medarbeidere med bred faglig bakgrunn, og som har til oppgave å tilby barnebefolkningen i Akershus et kvalifisert tilbud innen habilitering. En viktig del av dette arbeidet innbefatter ambulerende virksomhet, og flere ulike grupper deltar. Helse Sør-Øst RHF opplyser at de ser det som viktig at fagpersoner som utreder de ulike pasientene også gir råd til kommunene og barnehagene om videre behandling og oppfølging. Fagpersonene har dermed tilhørighet i et sterkt fagmiljø.

Til og med 2009 har Ahus hatt avtale med Gartnerveien barnehage om å disponere en kapasitet tilsvarende 4 fagmedarbeidere. Etter 01.01.2010 har Helse Sør-Øst RHF etter en helhetsvurdering funnet det mest formålstjenlig å samle alle ressursene, inkludert fagressursene, i avdeling for habilitering. Denne endringen vil verken gi reduksjon i kapasitet eller kompetanse i det regionale helseforetakets tilbud innen habilitering til befolkningen i Akershus. Det vil fortsatt bli drevet ambulerende virksomhet. Helse Sør-Øst RHF presiserer at tilbudet til pasienter i dette området totalt sett vil være like omfattende som før.

De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for spesialiserte tilbud innenfor habilitering og rehabilitering til de pasienter som trenger det. Det regionale helseforetaket har ansvar for å ta stilling til hvordan tilbudet skal organiseres.