Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:273 (2009-2010)
Innlevert: 30.11.2009
Sendt: 01.12.2009
Besvart: 09.12.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva er statsrådens begrunnelse for å bryte med lovnader gitt fra OED i 2003 og 2006 om hvilke kraftverk som skulle omfattes av overgangsordningen for elsertifikatmarkedet, og når vil Stortinget få seg forelagt forslaget til overgangsordning til behandling?

Begrunnelse

Torsdag 26. november 2009 ble det sendt ut en pressemelding fra Olje- og energidepartementet om at overgangsordningen for elsertifikatmarkedet er på plass. Av pressemeldingen fremgår det at overgangsordningen skal omfatte alle kraftverk med byggestart etter 7.9.2009. I tillegg omfattes vannkraftverk med byggestart etter 1.1.2004, og installert effekt inntil 1 MW (mikro- og minikraftverk). Overgangsordningen gir en rett til å delta i det felles elsertifikatmarkedet når det starter opp. Antall driftsår fram til oppstartstidspunkt for sertifikatmarkedet trekkes fra antall år anleggene ordinært kan få sertifikater. Nærmere kriterier for overgangsordningen vil ifølge OED bli bestemt i lov og forskrift.
Regjeringens forslag til overgangsordning er i strid med tidligere lovnader gitt småkraftbransjen. Daværende olje- og energiminister Einar Steensnæs gav følgende løfte i OEDs strategi for økt utbygging av småkraftverk i 2003:

"Det har kommet signaler om at investeringer i fornybar elektrisitetsproduksjon nå stopper opp i påvente av etableringen av et grønt sertifikatmarked. Investorene frykter at de vil miste mulighetene til å få inntekter fra salg av sertifikater dersom de bygger anlegg før sertifikatmarkedet er etablert. En slik investeringsstopp er uheldig, og Olje- og energidepartementet ønsker å motivere til rask byggestart for nye anlegg. På den bakgrunn vil sertifikatberettigede anlegg som har byggestart etter 1. januar 2004 få sertifikater, selv om et pliktig elsertifikatmarked måtte blir etablert etter dette tidspunktet."

Lovnaden ble senere opprettholdt og bekreftet av sittende regjering i St.meld. nr. 11 (2006-2007) Om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (fornybar elektrisitet):

"I forbindelse med forberedelsene til et felles svensk-norsk elsertifikatmarked ble det etablert overgangsordninger for vannkraft og vindkraft. For vannkraften ble det slått fast at anlegg med byggestart etter 1. januar 2004 ville få ta del i elsertifikatmarkedet dersom de ellers var kvalifisert. Tilsvarende bestemmelse ble gjort for vindkraften under forutsetning av at de betalte tilbake tilskudd fra Enova som de hadde mottatt i perioden. Bakgrunnen for overgangsordningene var at det ikke var ønskelig at aktiviteten stoppet opp i påvente av et elsertifikatmarked. Olje- og energidepartementet legger opp til at overgangsordningen for alle teknologier står ved lag i påvente av at støtteordningen blir innført."

Regjeringens pressemelding av 26.11.2009 innskrenker retten til å komme inn under overgangsordningen fra opprinnelig "alle anlegg som har byggestart etter 1. januar 2004" til "vannkraftverk med byggestart etter 1.1.2004, og installert effekt inntil 1 MW". Konsekvensen av innskrenkingen er at kun 35 av 150 småkraftverk som opprinnelig ble lovet deltakelse i sertifikatmarkedet innlemmes i overgangsordningen. Innstrammingen rammer mange utbyggere som har investert på bakgrunn av tidligere utstedte garantier fra departementet.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I forbindelse med de første drøftingene om et felles elsertifikatmarked med Sverige i 2003, lovet daværende olje- og energiminister Steensnæs en overgangsordning der sertifikatberettigede anlegg, som hadde byggestart etter 1.1.2004, skulle få delta i elsertifikatmarkedet når det kom på plass. Det ble ikke presisert hvilke anlegg som skulle være sertifikatberettiget.

Løsningen for overgangsordningen som jeg presenterte 26.11.2009, ble valgt etter en helhetsvurdering.

Stortinget vil bli forelagt forslaget til overgangsordning i lovframlegget om elsertifikater.