Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:275 (2009-2010)
Innlevert: 01.12.2009
Sendt: 02.12.2009
Besvart: 10.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til oppslag i VG og TV2 1 des. og forslag om budsjettkutt i psykiatritilbudene ved A- hus som vil ramme akutt-team, i tillegg er sengeplasser er foreslått nedlagt. Flere sykehus kutter i tilbudet til psykisk syke. Både fagfolk og Mental helse mener dette kan få alvorlige konsekvenser for psykisk syke og at liv kan gå tapt.
Mener statsråden at dette er i tråd med opptrappingsplanen for psykisk helse, og hva vil hun foreta seg for å stanse raseringen av psykiatritilbudet?

Begrunnelse

Det har over tid fra flere sykehus blitt varslet kutt i det psykiatriske tilbudet.
Ledelsen for psykisk helsevern ved A-hus foreslår å legge ned akutt-teamene ved de distriktspsykiatriske sentrene på Lillestrøm, Jessheim og Grorud, og 18 døgnplasser i Elvestad i Nes kommune er foreslått fjernet, for å spare 30 millioner kroner.
De psykisk syke blir taperne, og liv kan gå tapt uttaler både fagfolk og Mental helse.
Dette forslaget kan få store konsekvenser for psykiske syke i Akershus og Oslo som trenger øyeblikkelig hjelp eller innleggelse. Legevakten blir alternativet, der de ikke har god nok profesjonell hjelp.
Det som er spesielt bekymringsfullt når det gjelder A-hus er at psykiatrien på dette sykehuset sliter med å fungere optimalt i en fase hvor de også har tatt over psykiatritilbudet i spesialisthelsetjenesten til en del av Oslo, og innen 2011 skal få ansvar for ytterligere 160.000 flere mennesker.
Dette er en svært alvorlig situasjon.
Tilbudene innen psykiatrien er i dag på langt nær tilfredsstillende, nå blir det verre
Det gjelder ikke bare A-hus, Sørlandet sykehus kutter i psykiatri tilbudet, Sykehuset i Stavanger foreslår også reduksjon av psykiatriske sengeplasser, og andre steder i landet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har på bakgrunn av dette spørsmålet bedt Helse Sør-Øst RHF om å redegjøre for bakgrunnen for å foreslå å avvikle 18 døgnplasser ved Jessheim distriktspsykiatriske senter (DPS) – seksjon Elvestad og legge ned akutteam ved de distriktspsykiatriske sentrene på Lillestrøm, Jessheim og Grorud. Jeg har også bedt de øvrige regionale helseforetakene om en redegjørelse for situasjonen for psykisk helsevern i de respektive helseregionene. Jeg siterer følgende fra svaret fra Helse Sør-Øst RHF:

”Vi har kontaktet Akershus universitetssykehus for å få en utdyping av planene for organisering av ambulerende virksomhet og DPS ved helseforetaket og har fått følgende redegjørelse:

Akershus universitetssykehus opplyser at de nå vurderer at avvikling av akutteamene ikke er hensiktsmessig. Ledelsen for divisjonen har arbeidet med ulike tiltak for å effektivisere driften i divisjon for psykisk helsevern. Herunder har man vurdert videre organisering av det ambulante tilbudet, og vurdert om den nåværende organiseringen med akutteam har vært god nok. Sykehuset opplyser at hovedgrunnen til at spørsmålet er kommet opp, er at man har hatt vansker med å få bemannet teamene med tilstrekkelig tung legekompetanse. … Man har derfor hatt til vurdering å legge ressursene inn i de psykiatriske poliklinikkene og ivareta tilsvarende funksjon fra poliklinikkene. Sett i lys av de overordnede føringene, ser Akershus universitetssykehus HF imidlertid at en omlegging som antydet ikke er heldig. Akershus universitetssykehus HF har overfor oss slått fast at nedlegging av akutteamene ikke vil bli fremmet for styret. Videre presiserer helseforetaket at dersom det er behov for at divisjonen må tilføres noe mer midler for at akutteamene kan opprettholdes som i dag, vil det skje i sluttsalderingen av forslag til budsjett.

...Helse Sør-Øst ønsker i tillegg å presisere at styringssignal gitt i oppdragsdokumentet vedrørende utvikling av ambulerende virksomhet og DPS er gitt videre til våre helseforetak gjennom driftsavtaler for 2009 og akseptert av det enkelte helseforetak, også Akershus universitetssykehus HF.

Videreutvikling av ambulerende virksomhet er et av de strategiske virkemidler Helse Sør-Øst har nedfelt i sin plan for strategisk utvikling av regionen fram mot 2020. Vi vil derfor i oppdragsdokument til helseforetakene våre gjenta dette krav også for 2010. Vi stadfester at styringssignal gitt gjennom Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet nøye vil bli fulgt opp. Helse Sør-Øst vil overfor helseforetakene følge opp gjennom oppdrags-dokument, oppfølgingsmøter og i foretaksmøte at det ikke skjer en reduksjon i ambulerende virksomhet innen psykisk helsevern i regionen.”

Når det gjelder Elvestad opplyser Helse Sør-Øst RHF at kapasiteten ved DPSene ikke har vært fullt utnyttet, og at den kapasiteten som blir borte ved nedlegging av Elvestad kan dekkes av kapasitet ved døgntilbudet i de øvrige DPSene. Helse Sør-Øst RHF opplyser videre at sykehusavdelingen i 2009 har hatt overbelegg, og at det derfor er behov for gjenåpning av akuttavdeling på sykehuset for å øke kapasiteten ved akuttavdelingen.

Helse Sør-Øst RHF har forsikret meg om at forslagene til effektivisering og omstilling ved Akershus universitetssykehus HF bestreber seg på å få til et kvalitativt godt og helhetlig tilbud til hele befolkningen i sitt område. Helse Sør-Øst RHF har videre forsikret meg om at alle som er pasienter på Elvestad vil bli sikret et fullverdig tilbud enten i kommunalt tiltak eller i DPS, eller i samarbeid mellom disse.

Helse Vest RHF

I tilbakemeldingen fra Helse Vest RHF går det fram at budsjettbehandlingene i helseforetakene ikke er ferdige, og at det foreløpig ikke foreligger noen endelig oversikt over konsekvenser for tilbudet i psykisk helsevern. Helse Vest RHF opplyser videre at regionen ifølge SAMDATA rapport for 2008 ligger over landsgjennomsnittet i antall døgnplasser, og at det er behov for omstilling med mer vekt på poliklinisk behandling, dagbehandling og ambulante tjenester, og mindre vekt på døgnbehandling.

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF opplyser i sin tilbakemelding at det ikke er noen reduksjoner innen psykisk helsevern i 2010, og at det fortsatt er lagt opp til en større vekst innen psykisk helsevern enn innen somatikk. Helse Midt-Norge opplyser videre at de vil etablere nye akuttteam og nytt ACT-team (oppsøkende team) i 2010 og fortsatt satse på ambulante team/styrke de ambulante teamene ved samtlige helseforetak. Det er ikke planlagt noen reduksjoner av sengetall/døgnplasser i 2010 i regionen, med unntak av nedlegging av 13 alderspsykiatriske døgnplasser i Helse Nord-Trøndelag HF. Nedleggingen av disse døgnplassene vil ifølge Helse Midt-Norge RHF bli kompensert med utvidet alderspsykiatriske ambulante tiltak og poliklinikk.

Helse Nord RHF

Helse Nord RHF opplyser i sin tilbakemelding at det arbeides målrettet for å bedre samhandlingen mellom sykehus - DPSer og tilbudet i kommunene. Innenfor poliklinisk virksomhet er det samlet sett lagt opp til en styrking av tilgjengeligheten ved etablering av et akutt-team ved ett av DPSene. I tillegg er det lagt opp til et betydelig fokus på den polikliniske virksomheten innen tilbudet til voksne. Det gjelder også innen barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, slik at samlet produktivitet forventes å øke - med mål om å bedre tilgjengelighet.

Helse Nord RHF opplyser videre at budsjettet for 2010 skal gi grunnlag for aktivitetsvekst i rusomsorgen, psykisk helsevern og spesifiserte områder i somatikken, og at aktivitetsvekst skal prioriteres til disse områdene.

Jeg vil i Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2010 påpeke at det fremdeles er behov for omstilling av psykisk helsevern fra hovedtyngde på døgn/institusjonsbehandling til mer utadrettet og ambulant tjeneste og oppfølging, og de regionale helseforetakene skal derfor videreføre arbeidet med omstilling slik at sykehusfunksjonene blir spisset og DPSene blir i stand til å utføre oppgaver som forventes i henhold til Helsedirektoratets veileder for distriktspsykiatriske sentre. Videre skal tilbudet til barn og unge prioriteres. Dette innebærer at det i tillegg til at det skal skje en reell effektivisering av behandlingstilbudet innen psykisk helse i 2010, spesielt skal være en vekst innenfor ambulant virksomhet for både barn og voksne på om lag 10 pst.

Jeg forutsetter at omstillingsprosessene i de regionale helseforetakene vil være i tråd med de styringssignalene som gis, og at det tilbudet som gis innebærer en god bruk av ressursene til beste for mennesker med psykiske lidelser.