Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:276 (2009-2010)
Innlevert: 01.12.2009
Sendt: 02.12.2009
Besvart: 08.12.2009 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil kulturministeren sette seg inn i saken rundt radiokonsesjoner på Haugalandet, gjennomgå alle sider ved saken og foreta en ny vurdering av konsesjonstildelingene?

Begrunnelse

Medietilsynet vedtok at begge søkere til 24/7 radiokonsesjon på Haugalandet skulle få tildelt konsesjon. Departementet har senere fratatt den ene av søkerne konsesjonen gjeldende fra 1. januar 2010. Bakgrunnen for dette skal etter sigende være at det manglet dokumentasjon på "alternative inntekter". Medietilsynet mente åpenbart at alt var dokumentert tilfredsstillende men departementet er av en annen oppfatning.
Konsesjonssøker, som nå skal fratas konsesjon, har gjennomført møter med både departement og mediatilsyn, men dette har dessverre ikke ført frem. Spørsmål fra søker om hvilken dokumentasjon som eventuelt ikke er fremskaffet blir ikke besvart konkret. Det blir derfor umulig å fremskaffe eventuell tilleggsdokumentasjon når man ikke får vite hva det gjelder.
Departementets vedtak i saken er etter konsesjonssøkerens mening ikke begrunnet, og er etter manges mening helt uforståelig.
Lokalradioen som nå står i fare for å miste konsesjonen er ifølge TNS Gallup den mest populære på Haugalandet og har til tross for finanskrisen gode økonomiske resultater. Det er mye som tyder på at avgjørelsen om å frata denne radioen konsesjonen er fattet på mangelfullt grunnlag, noe som fordrer at man ser på saken på nytt og foretar en ny vurdering.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Utlysningen av lokalradiokonsesjoner og kringkastingsforskriften oppstiller et minstekrav til økonomi som må oppfylles for at søknaden kan vurderes etter konkurransekriteriene. Medietilsynet kom til at minstekravet var oppfylt, mens departementet kom til et annet resultat. I vedtaket pekte departementet på at kanalens budsjetterte inntekter ikke var godt nok dokumentert og at det var usikkert om kanalens finansielle garanti var stor nok. I vurderingen av radiokanalens økonomi bisto revisjonsfirmaet PriceWaterhouseCoopers Kultur- og kirkedepartementet.

Ettersom tildelingen av lokalradiokonsesjoner legger opp til en konkurranse, er det søkernes eget ansvar å gi tilstrekkelige opplysninger i søknaden. Radio Haugaland er derfor selv ansvarlig for at deres søknad ikke var godt nok dokumentert. Opplysninger som kommer frem etter at klagesaken er ferdigbehandlet kan derfor ikke tillegges vekt.

Departementet er bundet av konkurransegrunnlaget som fremkommer av kunngjøringen. Departementet kan derfor under ingen omstendighet tildele en konsesjon til en søker som ikke tilfredsstiller de økonomiske minstekravene i kunngjøringen. Jeg har derfor ikke grunnlag for å gå inn på noen ny vurdering av saken.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages videre.