Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:280 (2009-2010)
Innlevert: 01.12.2009
Sendt: 02.12.2009
Besvart: 10.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Er statsråden fornøyd med forbedringene som er gjort i internkontrollsystemet og vil statsråden ta grep slik at Sveio-kvinnen får svar snarest mulig?

Begrunnelse

Jeg vil tillate meg å stille et oppfølgingsspørsmål med bakgrunn i spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen besvart av helse og omsorgsministeren den 09.09.2009. Jeg viser til dokumentnr. 15:1521 (2008-2009). I svaret skriver statsråden bl.a. at saken fremdeles er til behandling hos Helsetilsynet i Troms og at det nå har gått nesten 3 mnd. uten at Universitetssykehuset i Troms har gitt kvinnen noe svar på sitt klagebrev.
Ministeren svar den 09.09 er at han er gjort oppmerksom på at UNN ikke har overholdt svarfristen overfor pasienten og at saken har medført forbedringer i internkontrollsystemet for klagesaker.
Disse forbedringene har synes ikke å ha gitt noe resultat i denne saken.
Daværende minister skriver også at saken fremdeles er til behandling hos Helsetilsynet i Troms. Dette synes noe underlig da jeg går ut fra at tilsynet anså seg som ferdig med saken i og med at de har sendt flere purrebrev til UNN for at pasienten skulle få svar på sitt klagebrev. I brev av 26.06.2008 ber Helsetilsynet i sin tredje purring til UNN om svar innen 15.07.2008 sitat:

"Dersom dette ikke etterkommes vil saken bli oversendt Statens helsetilsyn for vurdering i forhold til administrativ reaksjon."

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg har vært i kontakt med Helse Nord RHF og mottatt informasjon om at UNN HF har avgitt svar på alle spørsmål som Helsetilsynet har reist innen 30.06.09. Fra helseforetakets side erkjennes det at saksbehandlingen har vært for treg. Saken har avdekket at direktørens interne oppfølging av henvendelser til avdelingene ikke har fungert godt nok. Rutinene er derfor blitt gjennomgått i forhold til alle relevante instanser ved foretaket. Saken er også avsluttet ved Statens helsetilsyn som ikke har funnet grunn til å gå videre med saken.

I henhold til god forvaltningsskikk skal alle som henvender seg til offentlige institusjoner få svar, eller bli gjort oppmerksom på når svar kan foreligge. Imidlertid er ikke alle tilfreds med svarene de får og henvender seg derfor til en rekke offentlige instanser, eller til samme instans vedrørende samme saksforhold gjentatte ganger. Den aktuelle pasienten sendte den 29.10.09 et nytt brev til direktøren for UNN HF. Helse Nord RHF har informert meg om at dette brevet dessverre ikke ble besvart på grunn av en inkurie, men at dette brevet nå vil bli besvart uten opphold.

Helse Nord RHF formidler at UNN HF beklager rutinesvikt og det faktum at det gikk for lang tid før kvinnen fikk svar på sine henvendelser. Hun har nå fått svar på tidligere henvendelser, og UNN HF mener seg med dette ferdig med saken.