Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:282 (2009-2010)
Innlevert: 01.12.2009
Sendt: 02.12.2009
Besvart: 10.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Hvor lang tid mener statsråden det er rimelig at ankebehandling av en sak som eksemplifisert under bør ta i NPE, gitt at dokumentasjonskrav er tilfredsstilt, og hensyn tatt til de ekstra budsjettmidler som er stilt til rådighet for NPE for fjerning av restanselisten?

Begrunnelse

I Vårt Land 25. mai i år fortelles en historie om en familie fra Vestfold med en sønn som er blitt sterkt funksjonshemmet og avhengig av heldøgns tilsyn og pleie etter en fødselsskade. Familien har søkt om erstatning fra pasientskadeordningen, og etter lengre tids saksbehandling fått et konkret tilbud. Dette er imidlertid avvist. En endelig avgjørelse om erstatningsbeløpets størrelse vil først bli fattet av Tingretten, etter at ankenemnda i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har vurdert saken.
Jeg respekterer selvsagt at statsråden ikke kan ta stilling til en konkret sak som ligger til ankebehandling i NPE. Jeg er imidlertid opptatt av at denne - og lignende saker - ikke skal bli liggende lenge i påvente av behandlingen i NPE, og medføre stor slitasje på ventende familier.
Det har vært kjent at restanselisten har økt i NPE. Som følge av det er det innvilget budsjettmidler til en ekstra innsats for avvikling av disse køene - det såkalte "prosjekt køfri". Ifølge NPE er målet å behandle 1540 saker over neste toårsperiode.
Denne konkrete familien - og andre i samme situasjon - vil imidlertid ikke være tilfreds med å vite dette. Det som teller er konkret hvor lang ventetid som kan påregnes før deres sak er avgjort. I den aktuelle saken er det forespeilet klager at NPE sin saksbehandling av selve anken vil være 12-14 måneder.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at saksbehandlingen i pasientskadeordningen skjer i medhold av pasientskadeloven og forvaltningsloven. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er førsteinstans, og det uavhengige forvaltningsorganet Pasientskadenemnda (PSN) er klageorgan. Avslag i PSN kan bringes inn for rettsapparatet.

Som representanten Laila Dåvøy selv påpeker kan jeg ikke ta stilling til en konkret sak som ligger til ankebehandling. Jeg har fått opplyst at den aktuelle saken har vært en svært vanskelig og uvanlig omfattende sak. Saksbehandlingstiden har samlet sett vært lang. Klagen på utmålingsvedtaket til NPE om erstatningens størrelse ligger nå til behandling i Pasientskadenemnda, og ikke i Norsk pasientskadeerstatning.

Arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden i pasientskadeordningen har høy prioritet. Når det gjelder spørsmålet om hvor lang saksbehandlingstiden bør være ved NPE og PSN, vil jeg vise til mitt brev av 25. november 2009 til Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008. Jeg vil her trekke frem at det for Helse- og omsorgsdepartementet har vært et mål å opprettholde den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i pasientskadeordningen omtrent på det nivå som var etablert da Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda (PSN) ble opprettet som statlige forvaltningsorgan i 2003.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstid i NPE var i 2003 vel 2 år for saker som oppnådde erstatning. I de påfølgende årene 2004–2007 lå den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden om lag på dette nivået. I 2008 og 2009 økte den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden, og er i dag på vel 2,5 år. Økningen i saksbehandlingstid må sees i sammenheng med sterk vekst i antall nye saker i perioden frem til 2007 og høy ”turn over” i NPE i 2007 og 2008. I perioden 2003–2006 økte saksmengden med 61 prosent, mens tildelt driftsbudsjett økte med 36 prosent. Departementet har derfor hatt oppmerksomheten rettet mot å gjøre organisatoriske grep og øke kravene til effektiv ressursbruk for å kompensere for veksten i saksmengde.

I PSN var gjennomsnittlig saksbehandlingstid ca 6 måneder i 2003. Saksbehandlingstiden økte til om lag 14 måneder ved utgangen av 2007, og har deretter blitt redusert til forventet saksbehandlingstid på 8,5 måneder ved utgangen av 2009. Det understrekes at saksbehandlingstiden i PSN i vesentlig grad påvirkes av antall saker som NPE avvikler, og som dermed kan danne grunnlag for eventuelle klager.

Det forventes at den foreslåtte vekst i budsjettrammene for 2010, i kombinasjon med at NPE har lagt bak seg de negative effekter av høy ”turn over” i 2007 og 2008, vil føre til en vesentlig økning i antall behandlede saker i 2010, slik at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden går ned. Jeg vil følge utviklingen nøye.