Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:313 (2009-2010)
Innlevert: 07.12.2009
Sendt: 07.12.2009
Besvart: 14.12.2009 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Under budsjettarbeidet for rammeområde 8 denne høsten, har Utenriks- og Forsvarskomiteen avholdt flere høringer. Det som gjennomgående har vært påpekt, er at det fremlagte budsjettet ikke vil gi bedret forsvarsevne. I dagens utgave av Aftenposten er det er kronikk av to personer med stor forsvarskompetanse.
Mener statsråden at alle de som har påpekt mangler ved det fremlagte budsjett gjør dette mot bedre vitende eller mangler de kompetanse når det gjelder sine uttalelser?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 7. desember 2009 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om forsvarsbudsjettet.

La meg innledningsvis slå fast at regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2010 baserer seg på Stortingets vedtatte langtidsplan for perioden 2009 til 2012. Denne planen inneholder en rekke tiltak for å etablere bærekraftig balanse mellom struktur, aktivitet og ressurser ved utgangen av 2012. Alle mål vil derfor ikke være nådd i 2010.

Regjeringen følger opp Stortingets beslutning for den langsiktige utviklingen av Forsvaret. Det gjør vi ved å gjennomføre den planlagte bevilgningsøkningen, følge opp omstillingstiltakene og styrke driften. Det økte driftsnivået går blant annet til nye fly og fartøyer, økt øvings- og treningsaktivitet i Heimevernet, seiling i Sjøforsvaret, og flere stillinger i Hæren. Selv om en helhetlig balanse i Forsvaret først skal nås i 2012, styrker de nevnte tiltakene gradvis forsvarsevnen. Den operative evnen forventes å bedres i 2010, blant annet som følge av innfasing av nye fartøyer i Sjøforsvaret, mottak av de første maritime helikoptrene og mottak av flere transportfly.

I den pågående forsvarsdebatten reises det tvil om utviklingen av Forsvarets driftsbudsjett og Forsvarets kjøpekraft. La meg derfor understreke at Forsvarets drift de senere år har ligget vesentlig høyere enn det de stortingsvedtatte langtidsplanene har vært basert på. Forsvarets driftsbudsjett i 2009 og 2010 er styrket nettopp for best mulig å sikre den operative aktiviteten også tidlig i langtidsperioden. I regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2010 er driftsbudsjettet foreslått styrket reelt med 455 millioner kroner. Forsvarssektoren er også i en årrekke blitt kompensert lønns- og prismessig.

Jeg ønsker å bidra til å oppklare upresise fremstillinger, slik at vi kan få en konstruktiv debatt som tar med seg all den innsikt og kompetanse de ulike aktørene i forsvarsdebatten representerer.