Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:311 (2009-2010)
Innlevert: 07.12.2009
Sendt: 07.12.2009
Besvart: 11.12.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden styrke eier av skogeiendoms mulighet til å disponere over egen eiendom?

Begrunnelse

Finansavisen skriver lørdag 28. november at for andre gang på kort tid nekter myndighetene Christian Sveaas å kjøpe skogeiendom i Oppland. I et møte 19. november overprøvde fylkeslandbruksstyret et enstemmig vedtak i Søndre Land kommunestyret, som ga Sveaas lov til å kjøpe skogen. Dette er med på å trenere muligheten for bønder å fortsette å drive egen virksomhet, og kan føre til nedlegging av landbrukseiendommer.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Saken som representanten referer til, gjelder etter det jeg har fått opplyst av Fylkesmannen i Oppland skogeiendommen Grette, gnr. 59, bnr. 1 m.fl. i Søndre Land. Eieren har solgt deler av skogen til Kistefos Træsliberi AS under forutsetning av at det gis delingssamtykke etter jordloven. I følge søknaden er eierens hensikt med salget å få tilført kapital for ytterligere investeringer i resteiendommen. Fylkeslandbruksstyret har i medhold av forvaltningsloven omgjort kommunens delingssamtykke.

Landbruket er bærebjelken i mange lokalsamfunn i distriktene. Denne regjeringen har og vil fortsatt arbeide for at ressursgrunnlaget på den enkelte eiendom bidrar til å sikre et aktivt landbruk. For å hindre at driftsgrunnlaget på skog- og jordbrukseiendommer blir svekket gjennom salg av deler av eiendommene har jordloven et generelt forbud mot deling. Forbudet er imidlertid ikke ment som et absolutt hinder for fradelinger. For eksempel kan fradelinger som er forsvarlig ut fra hensynet til arbeidsplasser, bosetting og driftsmessig gode løsninger tillates.

For å ivareta landbrukseiendommene som arbeidsplass og bosted mener jeg jordlovens delingsforbud spiller en viktig rolle. Dersom eieren fritt skal kunne dele fra deler av eiendommen uten samtykke fra det offentlige, vil dette gi motsatt resultat av den utvikling representanten legger til grunn. Jeg mener en slik endring av jordloven vil føre til flere ressurssvake eiendommer uten selvstendig drift. Med de muligheter til dispensasjon som ligger i dagens fradelingsbestemmelse, finner jeg ikke grunn til å endre jordloven på dette punkt.