Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:291 (2009-2010)
Innlevert: 02.12.2009
Sendt: 03.12.2009
Besvart: 11.12.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom media er det blitt kjent at en rapport bestilt av Kvam kommunestyre i 2006 om trafikkutviklingen en tunnel gjennom Kvamskogen vil få for Hardangerregionen og Bergensregionen ble laget men ikke lagt frem til politisk behandling i kommunen. Rapporten har betydning for trafikkgrunnlaget til fire prosjekter i Hardangerregionen.
Har rapporten vært brukt av SVV eller vil den bli brukt av SVV for å vurdere trafikkgrunnlaget i prosjektene?

Begrunnelse

Jeg viser til Bergens Tidende tirsdag 1.12.2009 side 10-11 og samme avis onsdag 2.12.2009 side 16 og kommentarartikkel del 2 side 3 med tittel "Rapporten som fjerna trafikk." Fra omtalen av saken fremkommer det at også rapporten ble fjernet; den ble fjernet fra kommunens offentlige journal.
Jeg legger til grunn at denne rapporten er av interesse for Statens Veivesen fordi de har innvirkning på trafikkgrunnlaget for de nylig vedtatte bompengefinansierte prosjektene Kvammapakken og Vossapakken, samt tidligere vedtatte prosjekter Jondalstunnelen og Hardangerbrua.
Jeg forutsetter at dersom rapporten ikke er kjent for SVV vil samme etat sørge for at den i etterkant blir brukt som en ekstra kvalitetssikring for prosjektene. Jeg legger videre til grunn at resultatet av slik kvalitetssikring blir meddelt Stortinget.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Den aktuelle rapporten har tittelen ”Vegutgreiing av Hardangertunnelen – verknader for Kvam”, utarbeidet av konsulentfirmaet Norconsult i desember 2006. Rapporten omfatter vurderinger av en rekke samfunnsmessige virkninger ved en evt. tunnel under Kvamskogen. Her inngår også en trafikkanalyse. Rapporten om ”Hardangertunnelen” er kjent for Statens vegvesen gjennom etatens deltagelse i en gruppe som har gitt innspill til arbeidet og forslag til sluttrapport.

En evt. tunnel under Kvamskogen vil komme på den delen av rv 7 som blir overført til fylkeskommunen når forvaltningsreformen trer i kraft fra 2010. En slik tunnel er ikke med i Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2006-2009 (15) eller i Hordaland fylkeskommunes handlingsprogram for perioden 2010-2013 (19). Det har derfor ikke vært relevant for Statens vegvesen å benytte rapporten til å vurdere trafikkgrunnlaget i prosjektene.