Skriftlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:292 (2009-2010)
Innlevert: 03.12.2009
Sendt: 03.12.2009
Besvart: 09.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Den nye tjenesteordningen fører til at utrykningstiden for politiet i enkelte tilfeller blir lang. I Sør-Trøndelag politidistrikt kan innbyggerne på Hitra og Frøya måtte vente mellom to og tre timer før politiet er tilstede. Dette gjør at mange i øyregionen føler frykt og engstelse.
Mener statsråden det er forsvarlig at den nye tjenesteordningen og inndelingen av vaktområder dekker så mange kommuner at innbyggerne skal slå seg til ro med at politiet har flere timer uttrykkingstid?

Begrunnelse

Den nye vaktordningen fungerer bra mange steder i landet, og de nye listene og tjenesteordningene med helkontinuerlig tjeneste sikrer at politiet er ute og i aktiv tjeneste til alle døgnets tider. Både knyttet til arbeidstidsbestemmelsene og til kostnader vil dette være positivt. Likevel ser man at tjenesten ikke funger like bra overalt, og at noen deler av politidistriktet kommer uheldig ut. I Sør-Trøndelag politidistrikt er det er lange avstander, som f. eks fra Meldal til Frøya. Hvis det skjer en alvorlig hendelse i øyregionen og patruljen er i Meldal, vil kunne ta opp mot tre timer før politiet er på stedet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet opplyser at Sør-Trøndelag politidistrikt med virkning fra 1.9.09 har iverksatt nye tjenestelister. Endringen medførte at den såkalte reservetjenesteordningen (hjemmevakt) i hovedsak forsvant og ble erstattet med aktiv polititjeneste gjennom hele døgnet (helkontinuerlig tjeneste).

Polititjenesten var i deler av politidistriktet tidligere regulert ved hjelp av reservetjeneste. Etter de nye arbeidstidsbestemmelsene skal det være pauser mellom utrykningene. Når patruljemannskapene har fastsatt hviletid, må man hente inn ressurser fra andre enheter i politidistriktet. Reservetjenesteordningen var således svært sårbar. Politidistriktet har som mål å redusere kriminalitet og reservetjeneste er et lite egnet virkemiddel fordi det alltid reageres etter at den kriminelle handling har skjedd. En aktiv patruljetjeneste er proaktiv og kan forebygge kriminalitet.

I Sør-Trøndelag politidistrikt er det flere lensmannsdistrikt som ikke har bemanning til helkontinuerlig tjeneste. De har heller ikke et kriminalitetsbilde som gjør dette nødvendig. Løsningen blir derfor å inngå i et større vaktsamarbeidsområde. Region 2, som omfatter Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord, Orkdal og Agdenes, Meldal og Skaun, har en tilnærmet helkontinuerlig tjenesteliste.

Dette innebærer at det alltid er en politipatrulje ”på hjul” i området. I tillegg er tjenestelistene lagt opp slik at det vil være flere politipatruljer i aktivt arbeid på tider av døgnet der det etter analyse har vist seg å være størst behov. Ordningen gir utvilsomt mer aktiv tjeneste enn det som var tilfellet før 1.9.09 da man rykket ut fra reservetjeneste. I tillegg er den aktive arbeidstid til polititjenestemenn utvidet med en time pr. uke som en del av den nye særavtale om arbeidstidsbestemmelser.

Det er politiets operasjonssentral i Trondheim som mottar og håndterer henvendelsene fra publikum umiddelbart når hendelser skjer. Det blir sørget for at innsatspersonell som kan redde liv blir sendt så raskt som mulig. Nærmeste politipatrulje blir sendt til stedet.

Ifølge Politidirektoratet blir de fleste oppdrag løst av patruljene i det vaktsamarbeidsområde hvor hendelsen er meldt. Hvis disse er forhindret vil det ved aktiv tjeneste alltid være patruljer ”på hjul” i de sentrale områdene av politidistriktet. De vil kunne nå de fleste oppdrag innen 1 time til 1 time og 30 minutter alt etter tid på døgnet og kjøreforhold. Politidirektoratet opplyser ellers at den nye vaktordningen fører til at politiet rykker ut på mange flere oppdrag enn tidligere. Politiet avdekker også flere straffbare forhold som for eksempel promillekjørere og vinningstyver.

De endrede tjenestelistene i Sør-Trøndelag politidistrikt innebærer at publikum gis bedre og mer polititjeneste på kveldstid. Videre får ikke politidistriktet så mange tilfeller hvor de avtalte unntakene i arbeidstidsbestemmelsene fra hovedregelen i arbeidsmiljøloven må benyttes. Det er også slik at politiet greier å utføre flere oppdrag på samme tjenestesett enn om oppdrag skulle vært utført ett og ett basert på utrykning.

På bakgrunn av den informasjon jeg har fått fra Politidirektoratet, er min vurdering er de nye tjenesteordningene som er innført i Sør-Trøndelag politidistrikt med mer aktiv polititjeneste, en bedre løsning enn tidligere ordninger både for publikum og for de ansatte.

Jeg kan ellers opplyse at Sør-Trøndelag politidistrikt i 2009 har et budsjett på 368,5 mill. kr. Sammenholdt med budsjettet for 2003 er dette en økning med 93,1 mill. kr. som er en prosentvis økning med 33,8.

I tillegg til dette kommer en tilleggsbevilgning på 11,5 mill. kr. i 2009 i forbindelse med at politidistriktet fikk 22 av de 460 sivile stillingene som ble gitt i tiltakspakken.