Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:294 (2009-2010)
Innlevert: 03.12.2009
Sendt: 04.12.2009
Besvart: 11.12.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Vedtak av Fylkesmannen om å nekte fradeling av kårbolig på en gård i Eigersund kommune er en overprøving av både lokalt skjønn og bondens eiendomsrett. Deling synes i mange tilfeller ikke å være relevant for mulig fremtidig drift.
Ser statsråden at departementets brev har medført uheldige vedtak, og at det kan være grunn til å sende nye signaler om praksis i fradelingssaker for å forhindre urimelige utslag og få frem positive følger av fradeling, bl.a. for å utnytte distriktenes bosettingspotensiale?

Begrunnelse

Jeg er kjent med en sak der Fylkesmannen i Vest Agder fattet vedtak om å nekte fradeling av kårboligen på gårdsnummer 3, bruksnummer 14 i Eigersund kommune.
Eierens eldste sønn ønsker å overta garden, men ikke det tidligere kårhuset. Eierens datter vil gjerne overta kårhuset og bosette seg fast der. En slik løsning ville gi flere av eierens etterkommere mulighet til å overta eiendommene og bosette seg der.
Huset ligger 1 km borte fra selve gården, på den andre siden av øya, og har avkjøring direkte til fylkesveien. Det er i dag ikke drift på bruket, og jorda leies ut til et bruk som ligger ca. 1 mil fra gården.
12. mars. 2008 gjorde Eigersund formannskap vedtak om å gi dispensasjon på vilkår, hvor ett av vilkårene var at det skulle sikres tinglyst veirett over eiendommen til jorda ved fradeling.
Dette var et vilkår eier etter det opplyste ikke har innvendinger mot.
Andre kårhus som tidligere er fradelt i samme område ligger betydelig nærmere gårdstunet enn denne kårboligen. Disse er imidlertid fradelt før et brev fra tidligere Landbruks- og matminister av desember 2006 om en innskjerpet praksis i slike saker.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Etter det jeg har brakt i erfaring, gjelder saken som representanten referer til spørsmål om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter plan- og bygningsloven for fradeling av eiendommens kårbolig. Denne type saker ligger under miljøvernministerens ansvarsområde.

Når det gjelder Landbruks- og matdepartementets brev 21.12.2006 om bl.a. praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven, herunder oppføring og fradeling av kårbolig, hadde dette sin bakgrunn i at departementet så en uheldig utvikling ved bygging og fradeling av kårboliger. Det ble i brevet bl.a. understreket at det i utgangspunktet ikke skal gis tillatelse til fradeling av kårboligen dersom denne er nødvendig av hensyn til driften, og der en ved denne vurderingen må se eiendommen i et langsiktig perspektiv. Det ble vist til at dette er klart forutsatt i forarbeidene til bestemmelsen, og at det er lagt til grunn for langvarig, fast praksis. Det ble videre understreket at dersom kommunen har foretatt en riktig vurdering av behovet for kårbolig da boligen ble oppført, skal det ikke gis tillatelse til å fradele boligen med mindre behovet over tid har endret seg vesentlig. Departementet pekte også på at kommunene må vurdere om det ved fradeling av enkelttomter i landbruksområder oppstår drifts- eller miljømessige ulemper som gjør at deling bør nektes.

Med hensyn til utnyttelse av bosettingspotensialet som ligger i kårboliger, er jeg i likhet med representanten opptatt av at dette utnyttes på en god måte. Jeg legger imidlertid til grunn at dette skjer ved at den eldre generasjon vanligvis fortsatt ønsker å bli boende på eiendommen ved generasjonsskifter. Dersom det oppstår perioder der det ikke er behov for to boliger på eiendommen, vil kårboligen kunne benyttes til utleie. Jeg er klar over at den som skal overta en landbrukseiendom av ulike årsaker kan ønske å fradele og selge kårboligen. Ved denne vurderingen er det som understreket i departementets brev viktig å se eiendommen i et langsiktig perspektiv, slik at det ved neste generasjonsskifte ikke blir nødvendig å belaste brukets økonomi med utgifter til oppføring av ny kårbolig igjen.

Ved behandlingen av forslag om endringer av eiendomslovgivningen i landbruket uttalte flertallet i næringskomiteen, jf. Innst. O. nr. 90 (2008-2009), at den ser at endringene gjør det aktuelt å gjennomgå innretningen av delingsforbudet i jordloven § 12. Flertallet har bedt Regjeringen komme tilbake til Stortinget med dette på en egnet måte. Landbruket har gjennomgått en stor utvikling de senere årene. Jeg er enig med representanten Flåtten i at dagens praksis med hensyn til fradeling av kårboliger kan gi urimelige utslag. Jeg er derfor innstilt på å se nærmere på dette i tilknytning til arbeidet med gjennomgangen av delingsforbudet.