Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:296 (2009-2010)
Innlevert: 03.12.2009
Sendt: 04.12.2009
Besvart: 09.12.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På TV2 05.09.09 hevder statsråden at et eventuelt salg av 1/3 av Statkraft eller lignende vil være ulovlig fordi bryter med hjemfallslovverket. Samtidig har Regjeringen i sin industrikraftløsning opprettholdt muligheten for at private kan eie inntil 1/3 av vannkraftverk.
Kan statsråden begrunne hvorfor man bryter lovverket om man tillater inntil 1/3 private eiere i Statkraft, mens det åpenbart anses som uproblematisk når Regjeringen tillater 1/3 private eiere i alle vannkraftverk i Norge?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det fremgår utvetydig av industrikonsesjonsloven at landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten. Dette sikres gjennom offentlig eierskap på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

Staten kan erverve eiendomsrett til vannfall uten konsesjon. Alle andre som erverver slik eiendomsrett må ha konsesjon. Konsesjon kan bare gis til selskap, lag eller sammenslutning som har minst 2/3 offentlig eierskap og som er organisert på en måte som sikrer åpenbart reelt offentlig eierskap.

Hvis staten skal eie vannfall indirekte krever industrikonsesjonsloven at det gjøres gjennom et statsforetak. I henhold til statsforetaksloven kan bare foretak som fullt ut eies av staten organiseres som et statsforetak. Lovgivningen sikrer dermed at alt statlig eierskap til vannkraftressursene skal være reelt, og ikke kan uthules gjennom en delprivatisering.

Etter EØS-avtalen er de restriksjoner Norge har lagt på den frie kapitalbevegelse og etableringsretten lovlige med forankring i prinsippet om offentlig eierskap. Ved å begrense muligheten for konsesjon for indirekte statlig eierskap til statsforetakene, sikrer lovgivningen at staten uansett forblir formell og reell eier. For andre offentlige eiere ligger det en viss fleksibilitet ved valget av selskapsform, forutsatt at private ikke eier mer enn 1/3, og at det offentlige eierskapet etter en konkret vurdering er åpenbart reelt.

Det er helt uaktuelt for regjeringen å gå inn for delprivatisering av Statkraft. Et slikt tiltak ville kunne undergrave de klare reglene om reelt offentlig eierskap til landets vannkraftressurser i den lovgivning som nå gjelder.